Rent a car terms and condition english version

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Inhoud

 

Inleiding

1) De overeenkomst

2) Wie is betrokken bij de overeenkomst

3) Aangaan van de overeenkomst

3.1 In onze verhuurstations

3.2 Via onze website

            3.2.1 Reserveren van een voertuig via onze website

            3.2.2 Afsluiten van de huurovereenkomst via onze website

4) Herroepingsrecht

5) Annulaties

5.1 Annulatie van een reservering

5.2 Annulatie van een Overeenkomst

6) Waarborg

7) Voorwaarden om de overeenkomst aan te gaan/voorwaarden om een voertuig te besturen

7.1 Aangaan van de overeenkomst

7.2 Om het voertuig te besturen

8) Duur van de overeenkomst

8.1 Aanvang van de Overeenkomst

8.2 Einde van de Overeenkomst

9) Het voertuig

10) Vaststelling staat van het voertuig bij aanvang van de overeenkomst

11) Gebruik van het voertuig

12) Mechanische schade en defecten aan het voertuig tijdens het gebruik van het voertuig

12.1 Algemeen

12.2 Onderhoud

12.3 Mechanische schade en defecten

13) Inleveren van het voertuig

13.1 Algemeen

13.2 Inlevering in verhuurstation tijdens de openingsuren

13.3 Inlevering in verhuurstation buiten de openingsuren

13.4 Achterlaten van het voertuig op andere plaats dan een verhuurstation met ons akkoord

13.5 Achterlaten van het voertuig op andere plaats dan een verhuurstation zonder ons akkoord

14) Bijkomende schade vastgesteld bij inlevering van het voertuig

15) Begroting van de herstelkost van de bijkomende schade

15.1 Lichte schade

15.2 Wezenlijke schade

16) Aansprakelijkheid voor de bijkomende schade

17) Ongeval met het voertuig

18) Diefstal van het voertuig of onderdelen ervan

19) Begroting van onze schade in geval van diefstal van het voertuig of onderdelen ervan

20) Verzekeringen en beperkingen aansprakelijkheid voor schade en diefstal

20.1 Verzekeringen

20.1.1 Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

20.1.2 Verzekering bestuurder

 20.2 Beperkingen van aansprakelijkheid

20.2.1 Algemeen

20.2.2 Gedeeltelijke beperking van uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval, brand of vandalisme (CDW1)   

20.2.3 Verdergaande gedeeltelijke beperking van uw aansprakelijkheid in geval van ongeval, brand of vandalisme (CDW2)

20.2.4 Volledige beperking van uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval, brand of vandalisme (SCDW)

20.2.5 Gedeeltelijke beperking van uw aansprakelijkheid voor schade door ons geleden in geval van diefstal – TP1

20.2.6 Volledige beperking van uw aansprakelijkheid voor schade door ons gelden in geval van diefstal – TP2

20.2.7 Volledige beperking aansprakelijkheid voor schade aan banden en voorruit – TWP

20.2.8 Zero Risk Pack – SCDW+ TP2 + TWP

20.3 Combinatie verzekering bestuurder en beperkingen aansprakelijkheid – Zero Risk Pack+ - SCDW + TP2 + TWP + PAI

20.4 Pechverhelpingsdekking

20.5 Uitzonderingen

21) Fuel Options

21.1 Prepaid Fuel

21.2 Fuel Service

21.3 Limited Use Fuel Fee

22) Boetes/retributies en beslag op het voertuig

23) Aansprakelijkheid General Lease

24) Betalingen

25) Persoonsgegevens

26) Connected Cars/Infotainment systemen

27) Geldigheid van de voorwaarden

28) Bevoegdheid

29) Taal

 

 

Inleiding

General Lease NV is een Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht, gevestigd te 3700 Tongeren, Overhaamlaan 71, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0431.586.751 (hierna genoemd “General Lease”).

General Lease voert handel onder de handelsbenaming Enterprise - Rent a Car.

De overeenkomst tussen U en General Lease betreft hetzij een huurovereenkomst hetzij een terbeschikkingstellingsovereenkomst.

(Beide types overeenkomst worden hierna ook aangeduid als “Overeenkomst”).

Indien u in geval van terbeschikkingstellingsovereenkomst na de initiële periode ten laste van de derde het gebruik van het voertuig wenst verder te zetten zal er, na ons akkoord, een overeenkomst rechtstreeks tussen u en ons tot stand komen waarin u als huurder zal beschouwd worden en zullen de in de Bijzondere Voorwaarden aangegeven en overeengekomen tarieven van toepassing zijn. U dient in dat geval contact met ons op te nemen via hetzij info@rentacar.be hetzij op het nummer +32 12 390940  om de overeenkomst verder te formaliseren en de huurgelden en eventuele waarborg te voldoen.

Huidige voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 januari 2021. General Lease behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen, zulkdanige aanpassingen zullen geen gevolg hebben voor de op dat ogenblik lopende overeenkomsten.

 

 

Artikel 1: De Overeenkomst

De Overeenkomst op basis waarvan het voertuig aan u wordt verhuurd/ter beschikking gesteld bestaat uit diverse documenten:

 1. De Bijzondere Voorwaarden: dit zijn de voorwaarden specifiek van toepassing op uw overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot: aanduiding van het betrokken voertuig – duur van de overeenkomst – prijs - toegelaten bestuurders – maximale aansprakelijkheden – plaats waar het voertuig op het einde van het gebruik dient ingeleverd te worden, enzv;
 2. Huidige Algemene Voorwaarden: dit zijn de voorwaarden die op alle Overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, van toepassing zijn;
 3. Check-out formulier: dit is het document waarop de staat van het voertuig, zowel interieur als exterieur, door beide partijen wordt vastgesteld.

Bij het aangaan van de Overeenkomst zal u in elk geval gevraagd worden deze documenten voor akkoord te ondertekenen.

In geval van tegenstrijdigheden in de verschillende documenten dient u de bovenstaande opsomming te beschouwen als een rangschikking zodat de bijzondere overeenkomst steeds voorrang heeft op de meer algemene.

Indien u verdere vragen heeft over de door ons verleende diensten, de aangeboden producten, de opzet en de inhoud van de website www.rentacar.be, de documenten van de overeenkomst (waaronder deze Algemene Voorwaarden) hebt, of klachten in verband daarmee,  kan U contact opnemen met onze klantendienst:

 

Artikel 2: Wie is betrokken bij de Overeenkomst

De personen welke een Overeenkomst kunnen aangaan met ons zijn de huurder of de rechthebbende.

De huurder is diegene die een Huurovereenkomst met ons afsluit (hierna “Huurder”), de rechthebbende is diegene die in het kader van een overeenkomst met een derde een voertuig van ons ter beschikking gesteld wordt en in dat kader een Terbeschikkingstellingsovereenkomst afsluit (hierna “Rechthebbende”).

Personen die op welke basis dan ook het voertuig in het kader van de Overeenkomst mogen besturen (hierna “Toegelaten Bestuurder”).

De Overeenkomst kan hetzij ondertekend worden door de Huurder of Rechthebbende, hetzij door een aangestelde van de Huurder of Rechthebbende. Deze aangestelde is een vertegenwoordiger van de Huurder of de Rechthebbende, zoals onder andere de Toegelaten Bestuurder.

Als u de Overeenkomst ondertekent in naam van de Huurder, in geval van een huurovereenkomst, of de Rechthebbende, in geval van een terbeschikkingstellingsovereenkomst, aanvaardt u alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst en bent u hoofdelijk en solidair gehouden met de Huurder of de Rechthebbende, dit wil zeggen dat u in het kader van deze Overeenkomst mee verantwoordelijk bent.

Zowel de Huurder als de Rechthebbende, als de aangestelden van deze personen, (waaronder de Toegelaten Bestuurders) worden hierna aangeduid als “u”.

 

 

Artikel 3: Aangaan van de Overeenkomst

3.1 In onze verhuurstations

U sluit de Overeenkomst af door enerzijds de ondertekening, al dan niet elektronisch, van de diverse documenten die tezamen de Overeenkomst uitmaken (zie artikel 1) de betaling van de door u voor de huurperiode verschuldigde huurgelden en het stellen van de eventueel door u te stellen waarborg en tenslotte het opstellen de ondertekening van het Check-out formulier.

De door u verschuldigde huurgelden en eventueel te stellen waarborg worden in de Bijzondere Voorwaarden vermeld.

Pas als de hiervoor opgesomde documenten door U ondertekend zijn, de huurgelden werden betaald, de eventuele waarborg gesteld en het check-out formulier is ondertekend is de Overeenkomst tot stand gekomen en kan het voertuig aan u worden ter beschikking gesteld.

 

3.2 Via de website

Via onze website kan u hetzij een Huurovereenkomst aangaan hetzij een voertuig reserveren.

 

3.2.1 Reserveren van een voertuig via onze website

Via onze website heeft u de mogelijkheid om in het verhuurstation van uw keuze een bepaald type voertuig te reserveren op een bepaalde datum en tijdstip.

Bij zulke reservatie vermeldt u naast het gewenste type voertuig, het tijdstip dat u het voertuig in gebruik wil nemen alsook de duur van dit gebruik eveneens de gewenste “opties” in het kader van de Overeenkomst aanduiden, zoals bijvoorbeeld beperkingen van aansprakelijkheid voor eigen schade en/of diefstal.

De huurprijs, op basis van het door u aangeduide type voertuig, de duur van het gebruik en de gekozen opties zal meegedeeld worden.

Een voertuig van het gekozen type zal voor u ter beschikking staan in het door u gekozen verhuurstation.

Na betaling van de verschuldigde huurgelden voor de gekozen periode, het stellen van de eventuele waarborg en het ondertekenen van de voorziene contractuele documenten (Bijzondere Voorwaarden en het door u tezamen met onze medewerker opgestelde check-out formulier) alsook de uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden zal de Overeenkomst tot stand gekomen zijn en wordt het voertuig aan u overhandigd.

 

3.2.2 Afsluiten van de Huurovereenkomst via onze website

U kan via onze website eveneens een Huurovereenkomst afsluiten.

U doorloopt dan de stappen zoals hiervoor omschreven voor de reservatie van een voertuig in het verhuurstation van uw keuze.

Als laatste stap sluit u dan de Huurovereenkomst af door elektronische aanvaarding van de Overeenkomst (Bijzondere Voorwaarden, Algemene Voorwaarden en Informatie aan de bestuurder) en betaling van de huurgelden voor het door U gekozen voertuig en de eventuele waarborg via elektronische weg.

Door de elektronische aanvaarding van de Overeenkomst en de betaling van de huurgelden en de eventuele waarborg hebt u definitief een Huurovereenkomst afgesloten met ons, deze gaat in op het door U bij het afsluiten van de overeenkomst aangeduide tijdstip.

De contractuele documenten, zijnde de Bijzondere Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden en de Informatie aan de bestuurder worden u elektronisch bezorgd.

Als u in het door U gekozen verhuurstation aankomt zal het door u gehuurde voertuig u ter beschikking gesteld worden na de uitvoering van de tegensprekelijke vaststelling van de staat van het voertuig en de ondertekening, eventueel elektronisch, daarvan door u en onze medewerker.

De Overeenkomst zal, behoudens in geval van ons uitdrukkelijk andersluidend akkoord, in elk geval geacht worden aan te vangen op het tijdstip zoals voorzien in de Overeenkomst, ook in geval u later of zelfs niet zou opdagen.

 

 

Artikel 4: Herroepingsrecht

Op basis van artikel VI 53 Wetboek Economisch Recht 12° is er in verband met autoverhuurdiensten geen herroepingsrecht voorzien in het kader van overeenkomsten op afstand.

Dit wil zeggen dat de overeenkomst die u als consument met ons maakt, ook als het gaat over een overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via onze website), niet herroepbaar zal zijn.

 

 

Artikel 5: Annulaties

5.1 Annulatie van een reservering

Een gemaakte reservering kan kosteloos geannuleerd worden tot 48 uren voor het tijdstip waarvoor ze gemaakt werd, indien u minder dan 48 uren voor het tijdstip waarvoor u een reservatie heeft gemaakt annuleert zal u de in onze tarievenlijst opgenomen annulatievergoeding dienen te betalen. Deze annulatievergoeding zal in geen geval hoger zijn dan de voor uw reservatie voorziene huurprijs.

Indien u het voertuig een uur na het tijdstip waarvoor u de reservatie hebt gemaakt niet afgehaald hebt zal dit beschouwd worden als een annulatie en zal u bijgevolg de annulatievergoeding verschuldigd zijn.

 

5.2 Annulatie van een Overeenkomst

U kan gesloten Overeenkomst, zijnde een overeenkomst waarvoor de overeengekomen huurgelden reeds werden voldaan, kosteloos annuleren tot 5 werkdagen voor de voorziene aanvang ervan.

Indien U minder dan 5 werkdagen voor de voorziene aanvang van de gesloten Overeenkomst wenst te annuleren zullen de volledige huursommen verschuldigd zijn met een maximum van drie dagen huur.

 

 

Artikel 6: Waarborg

Behalve in het geval dat dit uitdrukkelijk anders wordt gemeld dient u bij het aangaan van de Overeenkomst een waarborg te stellen.

Deze waarborg dient als garantie voor uw betaling van alle aan ons verschuldigde bedragen naar aanleiding van het gebruik van het voertuig, zoals niet limitatief, bijkomende schade bij inlevering van het voertuig, onze schade in geval van diefstal van het voertuig of onderdelen ervan, bijkomende huurgelden, bedragen door u verschuldigd naar aanleiding van laattijdige inlevering van het voertuig, kosten die wij moeten maken voor de recuperatie van het voertuig, boetes en retributies door u opgelopen tijdens het gebruik van het voertuig.

De bedragen van de door u te stellen waarborg zijn afhankelijk van onder andere, maar niet enkel, de voorziene huurperiode, de schatting van het aantal af te leggen kilometers, de categorie van het voertuig, de in uw Overeenkomst voorziene beperkingen van aansprakelijkheid (wordt hierna verder toegelicht).

Het concrete bedrag van de door u te stellen waarborg blijkt uit onze Tarievenlijst en wordt opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

De waarborg dient, in voorkomend geval, per kredietkaart gesteld te worden.

Wij aanvaarden de volgende kredietkaarten: Visa – Mastercard – American Express - …

De kaart die u gebruikt om de waarborg te stellen dient op uw naam te staan.

Prepaid kaarten worden in geen geval aanvaard.

De waarborg wordt gesteld door een zogenaamde voorafgaandelijke autorisatie op uw kredietkaart. Dit wil zeggen dat het bedrag van de waarborg op uw kredietkaart wordt gereserveerd maar niet aan ons wordt overgemaakt. U dient er wel rekening mee te houden dat door de voorafgaandelijke autorisatie het beschikbaar saldo van de betrokken kredietkaart met dit bedrag verminderd wordt.

Door aangaan van de Overeenkomst geeft u ons de toestemming om de betaling van de verschuldigde bedragen in rekening te brengen op uw kredietkaart.

Wij zullen enkel een beroep doen op de gestelde waarborg voor de effectief door u naar aanleiding van de Overeenkomst verschuldigde bedragen welke niet betaald werden.

Voor dat wij een beroep doen op de gestelde waarborg zullen wij u verwittigen, indien het door u verschuldigde bedrag voortvloeit uit een aan u toe te rekenen boete of retributie zal deze verwittiging minimaal 24 uur op voorhand gebeuren, voor bedragen verschuldigd op basis van alle andere oorzaken zal deze verwittiging minimaal 3 werkdagen op voorhand gebeuren.

Indien u aan alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en het gebruik van ons voertuig heeft voldaan zullen wij het nodige doen om de gestelde waarborg, of het saldo daarvan, te deblokkeren bij de kredietkaartmaatschappij zodat dit bedrag terug beschikbaar voor u wordt. Wij hebben geen invloed op de tijd die uw kredietkaartmaatschappij zal uittreken om deze deblokkering effectief uit te voeren.

 

 

Artikel 7: Voorwaarden om een Overeenkomst aan te gaan/voorwaarden om een voertuig te mogen besturen.

7.1 Aangaan van de Overeenkomst

Om een Overeenkomst aan te gaan dient U over de nodige handelingsbekwaamheid daartoe te beschikken.

Bovendien dient u te beschikken over een kredietkaart met een vervaldatum die minstens 30 dagen na het voorziene einde van de overeenkomst valt. Voor de verhuur van bepaalde categorieën van wagens, zoals luxewagens, zijn 2 kredietkaarten vereist. Voor welke voertuigen twee kredietkaarten vereist zijn blijkt uit de in bijlage opgenomen tarieflijst.

Wij aanvaarden de volgende kredietkaarten: Visa – Mastercard – American Express - …

Prepaid kaarten worden niet geaccepteerd door General Lease.

 

7.2 Om het voertuig te besturen

Om het voertuig te mogen besturen dient U hetzij de Huurder of Rechthebbende te zijn hetzij als Toegelaten Bestuurder in de Bijzondere Voorwaarden van de overeenkomst te zijn opgenomen.

U moet uw identiteitskaart of paspoort bij u hebben en bovendien dient u sinds 12 maanden voor de aanvang van de overeenkomst een rijbewijs te hebben dat geldig is in België alsook in alle andere landen waar u het voertuig zal gebruiken.

Indien uw rijbewijs is opgesteld in een taal die gebruikelijk niet begrepen wordt in België en/of opgesteld is in andere letters dan het Latijns alfabet moet u als toevoeging aan uw gewoon rijbewijs ook een internationaal rijbewijs bij te hebben.

Als u ouder bent dan 25 jaar dient u aan geen andere voorwaarden dan die hiervoor opgenomen te voldoen.

Als u jonger bent dan 25 jaar, maar ouder dan 21 jaar, mag u het voertuig besturen als u aan de hiervoor opgenomen voorwaarden voldoet mits het betalen van een zogenaamde “young driver surcharge” waarvan het bedrag is opgenomen in onze algemeen geldende tarieven opgenomen in bijlage alsook op de website www.rentacar.be.

Als u jonger bent dan 21 jaar is het u niet toegelaten één van onze voertuigen te besturen.

In geval van terbeschikkingstellingsovereenkomsten kunnen in de overeenkomst tussen ons en diegene waarmee u een overeenkomst hebt op basis waarvan het voertuig ter beschikking wordt gesteld afwijkende voorwaarden voorzien zijn op het vlak van de leeftijd vanaf dewelke het u toegelaten is onze voertuigen te besturen, al dan niet met betaling van de voornoemde “young drive surcharge”.

Indien in het kader van de overeenkomsten tussen ons en derden op basis waarvan u een voertuig wordt terbeschikking gesteld (terbeschikkingstellingsovereenkomsten) zullen de in deze overeenkomst eventueel opgenomen afwijkende voorwaarden om één van onze voertuigen te mogen besturen van toepassing zijn.

 

 

Artikel 8: Duur van de Overeenkomst

8.1 Aanvang van de Overeenkomst

De Overeenkomst begint te lopen op het tijdstip vermeldt in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst en ten laatste op het tijdstip dat het voertuig aan u overhandigd wordt.

 

8.2 Einde van de Overeenkomst

De Overeenkomst eindigt op het tijdstip vermeldt in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

Als u het voertuig langer wenst te gebruiken dient u de Overeenkomst te verlengen. Daarvoor dient u ons voor het voorziene einde van de Overeenkomst te contacteren teneinde een eventuele verlenging te organiseren en overeen te komen.

In geval van diefstal van het voertuig zal de Overeenkomst als beëindigd beschouwd worden op het ogenblik dat u ons een attest van klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde Politiediensten overmaakt.

Als u de Overeenkomst niet verlengd en U bent meer dan 30 minuten te laat met het binnenleveren van het voertuig zal een extra vergoeding, gelijk aan de huurprijs per dag van het betrokken voertuig, in rekening gebracht worden per periode van 24 uur dat u te laat bent. Indien u het voertuig niet binnen de 24 uur na het eind-uur van de Overeenkomst hebt binnengebracht zullen wij dit bovendien beschouwen als ontvreemding en houden wij ons het recht voor om in dat verband klacht neer te leggen bij de bevoegde politiediensten.

Wij wijzen er u opdat dat indien u het voertuig na het einde van de huurperiode voorzien in de Overeenkomst verder gebruikt deze Overeenkomst in geen geval als verlengd zal beschouwd worden.

Als u het voertuig niet hebt ingeleverd binnen de 24 uur na het einde van de Overeenkomst zullen wij een recuperatieprocedure opzetten, wij hebben dan in elk geval het recht om het voertuig waar wij het ook aantreffen terug in bezit te nemen. U geeft ons bovendien uitdrukkelijk toestemming aan onze medewerkers om zich daartoe op de door u gebruikte terreinen en in de door u gebruikte gebouwen te begeven.

De kosten van deze recuperatieprocedure zijn (i) kosten voortvloeiend uit de zoekwerkzaamheden en (ii) eventuele kosten met betrekking tot het transport en takelen van het voertuig en (iii) administratiekosten. De tarieven voor deze kosten zijn opgenomen in onze Tarievenlijst.

Als u het voertuig niet binnengeleverd hebt 14 kalenderdagen na het contractueel voorziene einde van de Overeenkomst zullen wij het voertuig als door u gestolen beschouwen en zullen wij overeenkomstig klacht neerleggen, behoudens indien de niet-inlevering u niet kan aangerekend worden, u de nodige aangiftes bij de bevoegde Politiediensten hebt gedaan en u ons daarvan op de hoogte heeft gebracht.

Vanaf het tijdstip dat het voertuig conform de Overeenkomst diende binnengeleverd te worden, uitgebreid met de gratieperiode van 30 minuten, zullen de in de Overeenkomst overeengekomen beperkingen van aansprakelijkheid niet meer van toepassing zijn.

In geval dat U failliet gaat, gerechtelijk of buitengerechtelijk ontbonden wordt, u zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt of u toegelaten wordt tot de procedure van collectieve schuldenregeling hebben wij het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder dat we u daartoe voorafgaandelijk in gebreke dienen te stellen als ontbonden te beschouwen, u dient het voertuig dan onmiddellijk in te leveren in het verhuurstation dat het voertuig aan u heeft uitgegeven. Er zal in voorkomend geval een afrekening gemaakt worden van de door u verschuldigde huurgelden en bijkomende verschuldigde bedragen tot op de datum dat het voertuig na de ontbinding effectief terug aan ons is afgeleverd. Bij de berekening van de verschuldigde huurgelden zal rekening gehouden worden met de normaal geldende tarieven voor de effectieve huurperiode, zoals deze blijken uit onze in bijlage opgenomen tarieven, zodat de gehanteerde tarieven hoger kunnen liggen dan deze initieel overeengekomen.

In geval u bij het gebruik van ons voertuig hetgeen we in de Bijzondere Voorwaarden en Algemene Voorwaarden van de Overeenkomst overeengekomen zijn niet respecteert hebben wij het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder dat u daartoe voorafgaandelijk in gebreke dienen te stellen als ontbonden te beschouwen, u dient het voertuig dan onmiddellijk in te leveren in het verhuurstation dat het voertuig aan u heeft uitgegeven. Wij hebben recht op een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 dagen huur, tenzij we kunnen bewijzen dat onze schade groter is dan dit bedrag. Voor het overig zal er een afrekening gemaakt worden dan de door u verschuldigde huurgelden en bijkomende verschuldigde bedragen tot op de datum dat het voertuig na de ontbinding effectief terug aan ons is afgeleverd. Bij de berekening van de verschuldigde huurgelden zal rekening gehouden worden met de normaal geldende tarieven voor de effectieve huurperiode, zoals deze blijken uit onze in bijlage opgenomen tarieven, zodat de gehanteerde tarieven hoger kunnen liggen dan deze initieel overeengekomen, bovendien zal u geen aanspraak kunnen maken op bijzonder toegekende kortingen of actieprijzen.

Indien u meerdere Overeenkomsten tegelijkertijd hebt bij ons en wij één Overeenkomst ten uwen laste beëindigen om één van de bovenstaande redenen hebben wij het recht de andere Overeenkomsten eveneens te ontbinden.

 

 

Artikel 9: Het voertuig

Wij leveren u een voertuig dat geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is, in normale staat van werking, correct functionerend en volledig conform aan de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Indien u het voertuig buiten België zal gebruiken moet u zelf, op uw verantwoordelijkheid, nagaan of het voertuig conform de overeenkomst in het (de) betrokken land(en) mag gebruikt worden en of het voertuig voldoet aan de in dit (deze) land(en) van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Onze voertuigen zijn in principe niet uitgerust met winterbanden.

U mag tijdens het gebruik geen wijzigingen aan het voertuig, van welke aard dan ook, aanbrengen, behoudens met ons voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord.

Bedoelde wijzigingen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, bestickering, bordjes, bagagedragers, fietsdragers, kinderstoeltjes enzv.

Als u voorafgaandelijk aan de ophaling van het voertuig de Overeenkomst hebt afgesloten en wij bij het begin van de huurperiode, wanneer u het voertuig gaat ophalen, het betrokken voertuig niet ter beschikking zouden hebben zullen wij, behoudens in gevallen van overmacht, trachten u een passend alternatief aan te bieden. Indien wij er in dat geval niet in zouden slagen u een redelijk alternatief aan te bieden zullen wij alle redelijke rechtstreekse daaruit voor u vloeiende kosten terugbetalen zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het verschil in huurprijs voor een gelijkaardig voertuig, met gelijkaardige bijkomende diensten en opties, bij een andere verhuurder.

Wij kunnen u tijdens de looptijd van de Overeenkomst ten allen tijde vragen het door u gebruikte voertuig in te wisselen voor een ander voertuig in geval de periode dat wij het voertuig in het kader van onze activiteiten zullen gebruiken ten einde loopt. Wij doen er alles aan om dit maximaal te vermijden en dit zal zich meestal voordoen in geval van Overeenkomsten welke verlengd werden. Wij zullen u tijdig in kennis stellen indien zo een wissel moet uitgevoerd worden en met u overleggen hoe deze praktisch het eenvoudigst kan worden uitgevoerd.

Indien u de gevraagde wissel van het voertuig niet uitvoert kan dit voor ons aanzienlijke schade met zich meebrengen welke wij op u zullen verhalen.

 

 

Artikel 10: Vaststelling staat van het voertuig bij aanvang van de Overeenkomst

Het voertuig wordt u in elk geval overhandigd voorzien van de wettelijk voorziene boorddocumenten, de wettelijk voorziene veiligheidsuitrusting (brandblusser, veiligheidshesje en gevarendriehoek) en een reservewiel of een reparatieset.

Bij de aanvang van de Overeenkomst wordt de toestand van het voertuig, zowel interieur als exterieur, tezamen door u en onze medewerker vastgesteld.

Deze vaststellingen van de staat van het voertuig wordt in het zogenaamde check-out formulier vastgelegd, dit formulier wordt zowel door u als door onze medewerker ondertekend en maakt deel uit van de Overeenkomst.

Aangezien u het voertuig bij het einde van de Overeenkomst in dezelfde staat dient terug te geven dan de staat waarin U het ontvangen hebt is het bijzonder belangrijk dat u de nodige aandacht besteedt aan de schadevaststelling en het opstellen van het check-out formulier.

In sommige omstandigheden kan het moeilijk zijn om kleinere schades onmiddellijk vast te stellen bij de aflevering van het voertuig aan u. Daarom kan u kleinere bijkomende schades (<4cm?) welke niet werden vastgesteld tijdens het opstellen van het check-out formulier gedurende de eerste 4 werkuur  na het in ontvangst nemen van het voertuig nog aan ons melden. U kan deze melding doen door contact met ons op te nemen op het telefoonnummer +32 12 390940  of door een mail te sturen aan info@rentacar.be.

Indien er geen melding van bijkomende schade wordt gedaan binnen de 4 werkuur nadat u het voertuig in ontvangst hebt genomen wordt er ontegensprekelijk van uitgegaan dat u het voertuig hebt ontvangen in de staat zoals beschreven in het check-out formulier.

 

 

Artikel 11: Gebruik van het voertuig

U dient het voertuig te gebruiken als een goed huisvader, dit wil zeggen voor een gewoon gebruik op een normaal voorzichtige manier, en voor het doel waarvoor het voertuig bedoeld is.

Onze voertuig mogen enkel gebruikt worden door de Huurder, de Rechthebbende of de Toegelaten Bestuurder(s), met uitsluiting van alle anderen.

Tijdens de duur van de Overeenkomst bent u volledig verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Bij gebruik van het voertuig moet u naast de voorschriften van de Overeenkomst ook de van toepassing zijnde verkeersreglementering in de regio’s waar u het voertuig zal gebruiken strikt te respecteren.

Deze regionale wetgevingen kunnen een aantal beperkingen in verband met het gebruik van het voertuig opleggen, deze kunnen onder andere, maar niet beperkt tot, betrekking hebben op:

Wij wijzen er u uitdrukkelijk op dat onze voertuigen niet uitgerust zijn met winterbanden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, en dat zij bijgevolg niet mogen gebruikt worden in die landen die een verplicht gebruik van winterbanden voorzien tijdens de periode dat die verplichting geldt. De voertuigen zonder winterbanden mogen eveneens niet gebruikt worden in die landen waar de van toepassing zijnde regelgeving voorziet dat bij gebreke aan gebruik van winterbanden er een uitgebreide aansprakelijkheid zal gelden tijdens de periodes dat in die regelgeving voorzien wordt.

Onze vloot is volledig rookvrij, het is dan ook absoluut niet toegelaten om in onze voertuigen te roken of uw passagiers te laten roken. Indien vastgesteld wordt dat u tijdens de huurperiode toch gerookt hebt in het voertuig zullen wij overgaan tot een chemische interieurreiniging, de kosten daarvan, zoals opgenomen in onze Tarieflijst, zullen in dat geval ten uwen laste zijn.

Indien het voertuig u wordt ter beschikking gesteld met onbeperkte kilometers wordt “onbeperkt” bedoeld vanuit een normaal gebruik van het voertuig, dit wil zeggen dat er per dag maximaal gemiddeld 500 km mee afgelegd wordt en maximaal 10.000 km per maand.

In alle andere gevallen zal het maximaal in de overeenkomst voorziene aantal kilometer opgenomen worden in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

Bij het overschrijven van deze maxima zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn per bijkomende kilometer zoals aangegeven op de website.

Indien u het voertuig buiten België wenst te gebruiken dient u ons voorafgaandelijk te verwittigen.

Deze voorafgaandelijke verwittiging dient te gebeuren hetzij door telefonische contactname met op het telefoonnummer +32 12 390940 of per mail aan info@rentacar.be, wij zullen u in voorkomend geval inlichten van de eventuele bijkomende beperkingen of verplichtingen in verband met het gebruik van de voertuigen in de betrokken landen.

Na zulke voorafgaandelijke verwittiging kan u het voertuig gebruiken in Oostenrijk, Andorra, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Zweden en Nederland.

Gebruik van de voertuigen buiten deze landen is sowieso niet toegelaten.

Tenslotte is het, behoudens in geval uitdrukkelijk anders overeengekomen, verboden om ons voertuig:

 1. Te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen;
 2. Te gebruiken voor illegale doeleinden;
 3. Onder te verhuren, in pand te geven of om op even welke wijze geheel of gedeeltelijk te vervreemden;
 4. Te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden;
 5. Te gebruiken voor meer personen dan toegelaten conform het inschrijvingsbewijs;
 6. Te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer of daarmee gelijkgesteld personenvervoer, behoudens indien het gaat om bedrijfsvoertuigen en de eigen personeelsleden worden vervoerd;
 7. Te gebruiken voor het transport van levende  en/of overleden dieren, behoudens, met uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van General Lease.
 8. Te gebruiken voor koeriersdiensten;
 9. Te gebruiken met een dakkoffer, bagagedrager of gelijkaardig, tenzij deze worden voorzien door ons;
 10. Te gebruiken voor transport van zware objecten (rekening houdend met het laadvermogen van het betrokken voertuig), licht ontvlambare en gevaarlijke producten of producten welke niet verwijderbare vlekken maken;
 11. Te gebruiken voor vervoer van eender welk goed dat door zijn geur of toestand de wagen kan beschadigen of na gebruik uitvoerige behandelingen vergt waardoor het voertuig niet onmiddellijk terug kan gebruikt worden in het kader van onze activiteiten;
 12. Te gebruiken voor scholing;
 13. Off road te gebruiken, zijnde elk gebruik buiten de openbare weg (met uitzondering van op- en afritten van gebouwen alsook parkings);
 14. Te gebruiken als u om welke reden dan ook in een mentale of fysieke staat verkeert die het niet toelaat het voertuig te besturen als een goed huisvader;
 15. Te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen;
 16. Te gebruiken voor het plegen van misdrijven;
 17. Te gebruiken op plaatsen niet toegankelijk voor het algemeen verkeer;

In geval u ons voertuig gebruikt in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst hebben wij het recht om deze van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, u zal ons in dat geval een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 dagen huur, één en ander vermeerderd met de afrekening van de aan ons conform de Overeenkomst verschuldigde bedragen.

 

 

Artikel 12: Onderhoud van het voertuig en mechanische schade en defecten aan het voertuig tijdens het gebruik van het voertuig

12.1 Algemeen

Wij stellen alles in het werk om u een voertuig ter beschikking te stellen dat mechanisch volledig in orde is en correct functionerend.

U dient aandacht hebben voor het goed functioneren van het voertuig en in elk geval het nodige gevolg te geven aan de signalen die u krijgt via de controlelampjes in het dashboard van het voertuig en de boordcomputer.

Zoals met uw eigen voertuig dient u alle door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven dagelijkse controles van de vloeistofniveaus als een goed huisvader uit te voeren.

Bij gebruik van onze voertuigen in België en de andere Europese landen waarvoor wij toelating hebben gegeven kan u, via ons telefoonnummer +32 12 390940, 24/7 beroep doen op de bijstand van een pechverhelpingsbedrijf in geval van pech onderweg.

Deze gratis pechverhelping geldt niet in geval van motorstoring omwille van het tanken van verkeerde brandstof, lege brandstoftank, defect of verlies van sleutels/sleutelkaart, lege batterij en lekke band.

In deze gevallen zullen de forfaitair geraamde kosten daarvan, naast de administratiekosten voor de behandeling van het dossier, beiden opgenomen in onze Tarievenlijst, aan u doorgerekend worden.

U kan voor al deze uitzonderingen, behoudens motorstoring omwille van het tanken van verkeerde brandstof, een bijkomende dekking nemen, de zogenaamde Pechverhelpingsdekking. In dat geval zal er eveneens assistentie verleend worden voor deze gevallen van pech onderweg (behoudens motorstoring omwille van het tanken van verkeerde brandstof) en zal u nog enkel de administratiekosten voor de behandeling van het dossier zoals opgenomen in onze Tarievenlijst ten laste moeten nemen.

Als de Pechverhelpingsdekking van toepassing is zal dit aangeduid worden in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst.

De voorwaarden en modaliteiten van deze bijkomende pechverhelpingsdekking zijn opgenomen onder artikel 20.4 van deze algemene voorwaarden.

 

12.2 Onderhoud

Zoals met uw eigen voertuig moet u erop toezien dat de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven onderhoudsintervals gerespecteerd worden. Deze onderhoudsintervals blijken uit het in het voertuig aanwezige onderhoudsboekje en/of uit aanduidingen op het dashboard van het voertuig.

Als het voertuig een onderhoudsinterval nadert dient u dit aan ons te melden (per e-mail aan het adres info@rentacar.be of telefonisch op het nummer +32 12 390940). Wij zullen dan een onderhoud voor het voertuig plannen en met u de nodige afspraken hieromtrent maken.

 

12.3 Mechanische schade en defecten

Indien u tijdens het rijden met het voertuig een defect of mechanische schade vaststelt moet u onmiddellijk de gepaste maatregelen nemen teneinde grotere of bijkomende schade te vermijden.

Dit betekent, onder andere, dat u het voertuig onmiddellijk moet stoppen en de motor onmiddellijk dient af te zetten bij een rood waarschuwingslampje in het dashboard.

Alle kosten voor onderhoud en herstelling aan het voertuig worden door ons betaald, behalve indien deze te wijten zijn aan uw fout of nalatigheid, bijvoorbeeld, niet beperkend, motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik verkeerde brandstof, schade door overbelasting, laattijdige aanvulling van de “ad blue” vloeistof.

In geval van schade of defect aan het voertuig dient U ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, per e-mail aan het adres info@rentacar.be of telefonisch op het nummer +32 12 390940. Wij bezorgen u dan de nodige instructies voor de herstelling van het voertuig.

Het is u in geen geval toegelaten om zelf herstellingen aan het voertuig uit te voeren en/of op eigen initiatief, zonder overleg met ons,  herstellingen aan het voertuig te laten uitvoeren (dit zelfs door erkende herstellers van het merk van het voertuig).

In het uitzonderlijke geval dat wij niet binnen korte termijn voor een oplossing kunnen zorgen hebt u de mogelijkheid om zelf de nodige stappen te ondernemen. Alle initiatieven in dat verband dient u als een goed huisvader te nemen, onder andere rekening houdend met de garantievoorschriften van de fabrikant van het voertuig zoals deze blijken uit het onderhoudsboekje aanwezig in het voertuig alsook de uitvoering van de herstelling door een erkend hersteller van het betrokken merk. In elk geval dienen alle door u genomen stappen steeds in constant overleg met ons te gebeuren.

 

 

Artikel 13: Inleveren van het voertuig

13.1 Algemeen

Op het einde van de Overeenkomst dient u het voertuig terug in te leveren bij ons, en dit, behalve in het geval dat dit uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, in het verhuurstation dat het voertuig aan u heeft afgeleverd.

Indien er met u wordt overeengekomen dat u het voertuig in een ander verhuurstation mag inleveren dan het verhuurstation dat u het voertuig heeft geleverd kan een zogenaamde “one way drop off fee” aangerekend worden, de bedragen van deze fee zijn opgenomen in onze Tarievenlijst opgenomen in bijlage.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enig verlies, diefstal of schade, van welke aard dan ook, van of aan voorwerpen welke u heeft achtergelaten in ons voertuig.

Indien wij uw persoonlijke voorwerpen in het voertuig aantreffen nadat u het ingeleverd hebt zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

Wij houden deze voorwerpen gedurende een periode van één kalendermaand te Uwer beschikking voor afhaling. Als u iemand anders stuurt om de voorwerpen dient deze persoon zijn ID-kaart voor te leggen en een door u ondertekende verklaring dat hij de voorwerpen in uw plaats in ontvangst mag nemen.

Indien gewenst kunnen de voorwerpen ook aan een door u gekozen adres verzonden wordt na voorafgaandelijke betaling van de daaraan verbonden kosten.

Indien de voorwerpen na één maand nog niet werden opgehaald, of u de voorafgaandelijke betaling voor de verzending binnen die termijn nog niet hebt uitgevoerd, zullen deze, behoudens in geval het officiële documenten betreft (bijvoorbeeld ID-kaart of rijbewijs) vernietigd worden, indien het officiële documenten betreft zullen deze aan de plaatselijke politiediensten worden overgemaakt.

U dient het voertuig in te leveren met hetzelfde brandstofniveau als dat u het ontvangen hebt. Indien het voertuig met een lager niveau aan brandstof wordt binnengeleverd zal een vergoeding verschuldigd zijn afhankelijk van de gekozen brandstofoptie zoals opgenomen onder “Fuel Options”.

U dient het voertuig in propere staat in te leveren, zowel interieur als exterieur. Indien het voertuig bij inlevering door u dient gereinigd te worden zullen de kosten daarvan, zoals opgenomen in onze Tarievenlijst, aan u aangerekend worden.

Indien het interieur sterk vervuilt is zal een chemische reiniging van het interieur uitgevoerd worden, de kosten daarvan zullen u in voorkomend geval eveneens aangerekend worden.

 

13.2  Inlevering in verhuurstation tijdens de openingsuren

De huur wordt stopgezet vanaf het ogenblik dat u het voertuig aanbiedt voor inlevering in ons verhuurstation en de innameformaliteiten worden opgestart, vanaf dat ogenblik bent u niet langer verantwoordelijk voor dit voertuig.

Indien u het voertuig inlevert voor het voorziene einde van de Overeenkomst geeft dit geen recht op terugbetaling van een deel van de betaalde huurprijs.

Zoals bij de aflevering van het voertuig, zal in samenwerking met u een tegensprekelijke staat van het voertuig worden opgesteld, dit zowel wat betreft het interieur als het exterieur van het voertuig, tevens zal gecontroleerd worden of de wettelijk voorziene boorddocumenten, de veiligheidsuitrusting (brandblusser, veiligheidshesje en gevarendriehoek) en het reservewiel of reparatieset nog aanwezig zijn.

Eén en ander wordt op het zogenaamde check-in formulier opgenomen dat door u en onze medewerker ondertekend wordt.

Als u bij de inlevering van het voertuig niet wenst te wachten, of niet deel te nemen aan, de gezamenlijke opstelling van het check-in formulier  of het voertuig te vuil is om een degelijke vaststelling te doen van de staat van het voertuig en u niet op de reiniging wenst te wachten, kan er geen staat van het voertuig in uw aanwezigheid opgesteld worden.

In dat geval bent u akkoord dat de staat van het voertuig en de vaststelling dat de wettelijk voorziene boorddocumenten, de veiligheidsuitrusting (brandblusser, veiligheidshesje en gevarendriehoek) en reservewiel of reparatieset nog aanwezig zijn éénzijdig door één van onze medewerkers uitgevoerd wordt.

In geval de vaststelling van de staat van het voertuig niet kan uitgevoerd worden omwille van het feit dat het voertuig te vuil is bieden we u wel de mogelijkheid om gezamenlijk reeds de gemakkelijk zichtbare schades of ontbreken van boorddocumenten/veiligheidsuitrusting/ reservewiel of reparatieset vast te stellen, waarbij op het check-in formulier zal aangeduid worden dat het voertuig te vuil was voor een gedetailleerde schadevaststelling.

Indien er bijkomende schade wordt vastgesteld, aan het exterieur en/of interieur van het voertuig, tijdens deze éénzijdig door een medewerker uitgevoerde  controle, zullen wij u daar schriftelijk van op de hoogte stellen. Wij zullen ter ondersteuning van deze, eventuele, vaststellingen de nodige foto’s maken, welke u eveneens bezorgd worden.

Indien u niet akkoord kan gaan met de gedane vaststellingen hebt u de mogelijkheid om een tegenexpertise te laten uitvoeren op het voertuig door een in gemeen overleg aangestelde autodeskundige.

U bent akkoord dat de vaststellingen van deze deskundige op het vlak van de schade aan het voertuig en de eraan verbonden herstelkost definitief zijn en deze noch door u noch door ons verder betwist kunnen worden.

De aangestelde autodeskundige zal bepalen wie in welke mate de kosten van de expertise zal dienen te dragen.

In geval u dit wenst beschikt u over een periode van 10 kalenderdagen, nadat wij u schriftelijk in kennis hebben gesteld van de bijkomend vastgestelde schade, om te melden dat u van dat recht gebruik wil maken. In voorkomend geval zullen wij u uitnodigen op een door ons te bepalen datum en tijdstip voor deze expertise.

In geval de autodeskundige de originele vaststellingen bevestigt, en u dus in het ongelijk gesteld wordt, zal u een bijkomende vergoeding voor de door ons geleden gebruiksderving en administratieve verwerking van 10 kalenderdagen huur aangerekend worden.

 

13.3 Inlevering in het verhuurstation buiten de openingsuren

Onze voertuigen dienen in regel tijdens de openingsuren van het verhuurstation ingeleverd te worden.

In geval u het voertuig met ons akkoord buiten de openingsuren van het verhuurstation inlevert vragen wij u ons te berichten (hetzij per e-mail aan het adres info@rentacar.be of telefonisch op het nummer +32 12 390940.) van het tijdstip waarop u dat doet. Uw gebruik van het voertuig zal op dat tijdstip als beëindigd beschouwd worden, met dien verstande dat de overeenkomst steeds zal geacht worden te lopen tot minimaal twee uur na de opening van het verhuurstation de werkdag volgend op de dag dat het voertuig werd achtergelaten.

In geval u de melding van het tijdstip dat u het voertuig hebt achtergelaten in ons verhuurstation niet doet of u het voertuig zonder ons akkoord bij een verhuurstation achterlaat zal het gebruik van het voertuig als beëindigd beschouwd worden op het ogenblik dat wij het voertuig effectief in ontvangst nemen, en uiterlijk om 12 uur ‘s middags de eerstvolgende werkdag.

U blijft, ook in geval u het voertuig binnenlevert in een verhuurstation buiten de openingsuren met ons akkoord, verantwoordelijk voor het voertuig tot op het ogenblik dat wij het effectief in ontvangst nemen, dit is bij de opening van het verhuurstation de eerstvolgende werkdag.

Indien dat u het voertuig, al dan niet met ons akkoord, in een verhuurstation inlevert buiten de openingsuren kan er geen staat van het voertuig in uw aanwezigheid opgesteld worden.

In dat geval bent u akkoord dat de staat van het voertuig en de vaststelling dat de wettelijk voorziene boorddocumenten, de veiligheidsuitrusting (brandblusser, veiligheidshesje en gevarendriehoek) en reservewiel of reparatieset nog aanwezig zijn door één van onze medewerkers uitgevoerd wordt.

Indien er bijkomende schade wordt vastgesteld, aan het exterieur en/of interieur van het voertuig, tijdens deze door een medewerker uitgevoerde  controle, zullen wij u daar schriftelijk van op de hoogte stellen. Wij zullen ter ondersteuning van deze, eventuele, vaststellingen de nodige foto’s maken, welke u eveneens bezorgd worden.

Indien u niet akkoord kan gaan met de gedane vaststellingen hebt u de mogelijkheid om een tegenexpertise te laten uitvoeren op het voertuig door een gemeen overleg aangestelde autodeskundige.

U bent akkoord dat de vaststellingen van deze deskundige op het vlak van de schade aan het voertuig en de eraan verbonden herstelkost definitief zijn en deze noch door u noch door ons verder betwist kunnen worden.

De aangestelde autodeskundige zal bepalen wie in welke mate de kosten van de expertise zal dienen te dragen.

In geval u dit wenst beschikt u over een periode van 10 werkdagen, na dat wij u schriftelijk in kennis hebben gesteld van de bijkomend vastgestelde schade, om te melden dat u van dat recht gebruik wil maken.

 

13.4 Achterlaten van het voertuig op andere plaats dan een verhuurstation met ons akkoord;

In regel moet u ons voertuig binnenleveren in een verhuurstation, in uitzonderlijke gevallen kan er een akkoord zijn dat u het voertuig elders achterlaat op het einde van de Overeenkomst, bijvoorbeeld een vervangwagen die wordt achtergelaten bij de hersteller van uw eigen voertuig. De eventueel daarvoor verschuldigde vergoeding zal opgenomen worden in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

In geval u het voertuig met ons akkoord achterlaat op een andere plaats dan een verhuurstation vragen wij u ons te berichten (hetzij per e-mail aan het adres info@rentacar.be of telefonisch op het nummer +32 12 390940) van het tijdstip waarop u dat doet. Uw gebruik van het voertuig alsook de overeenkomst zal op dat tijdstip als beëindigd beschouwd worden.

In geval u de melding van het tijdstip dat u het voertuig hebt achtergelaten op een andere plaats dan een verhuurstation niet doet zal het gebruik van het voertuig als beëindigd beschouwd worden op het ogenblik dat wij het voertuig effectief in ontvangst nemen, dit is op het ogenblik dat wij het voertuig in bezit nemen op de plaats waar u het hebt achtergelaten. U dient er rekening mee te houden dat 24 uur nadat de Overeenkomst beëindigd werd en wij geen melding hebben ontvangen waar ons voertuig zich bevindt wij ons het recht voorbehouden om het voertuig als ontvreemd te beschouwen en overeenkomstig klacht neer te leggen.

U blijft, ook in geval u het voertuig achterlaat op andere plaats dan een verhuurstation met ons akkoord, verantwoordelijk voor het voertuig tot op het ogenblik dat wij het effectief in ontvangst nemen.

Indien dat u het voertuig met ons akkoord op een andere plaats achterlaat dan een verhuurstation kan u aan een persoon ter plaatse (bijvoorbeeld de garagehouder die uw eigen voertuig heeft hersteld en waar u ons voertuig hebt achtergelaten) de bevoegdheid geven om tezamen met onze medewerker de staat van het voertuig vast te stellen op het ogenblik dat wij het voertuig daar ophalen. De aldus opgestelde staat van het voertuig wordt beschouwd als een tegensprekelijke staat.

In geval u deze bevoegdheid niet aan een persoon ter plaatse heeft gegeven, of dit onmogelijk was, bent u akkoord dat de staat van het voertuig en de vaststelling dat de wettelijk voorziene boorddocumenten, de veiligheidsuitrusting (brandblusser, veiligheidshesje en gevarendriehoek) en reservewiel of reparatieset nog aanwezig zijn door één van onze medewerkers uitgevoerd wordt bij het ophalen van het voertuig.

Indien er bijkomende schade wordt vastgesteld, aan het exterieur en/of interieur van het voertuig, tijdens deze door een medewerker uitgevoerde controle, zullen wij u daar schriftelijk van op de hoogte stellen. Wij zullen ter ondersteuning van deze, eventuele, vaststellingen de nodige foto’s maken, welke u eveneens bezorgd worden.

Indien u niet akkoord kan gaan met de gedane vaststellingen hebt u de mogelijkheid om een tegenexpertise te laten uitvoeren op het voertuig door een gemeen overleg aangestelde autodeskundige.

U bent akkoord dat de vaststellingen van deze deskundige op het vlak van de schade aan het voertuig en de eraan verbonden herstelkost definitief zijn en deze noch door u noch door ons verder betwist kunnen worden.

De aangestelde autodeskundige zal bepalen wie in welke mate de kosten van de expertise zal dienen te dragen.

In geval u dit wenst beschikt u over een periode van 10 werkdagen, na dat wij u schriftelijk in kennis hebben gesteld van de bijkomend vastgestelde schade, om te melden dat u van dat recht gebruik wil maken.

Als onze medewerker het voertuig niet aantreft op de door u aangegeven plaats, omdat deze bijvoorbeeld maar niet beperkt tot niet de correcte plaats is of u het voertuig daar nog niet heeft achtergelaten, zal u in elk geval verder aansprakelijk blijven voor het voertuig tot het ogenblik dat wij het wel kunnen recupereren en zal u tot op dat ogenblik een vergoeding gelijk aan de normale huurprijs van het voertuig verschuldigd zijn. Indien onze medewerker een tweede poging moet doen om het voertuig te recupereren zal u de kosten daarvan dienen te betalen, de hoegrootheid van deze kosten is opgenomen in onze Tarievenlijst.

 

13.5 Achterlaten van het voertuig op andere plaats dan een verhuurstation zonder ons akkoord.

Indien u het voertuig dat u normaal diende in te leveren in een verhuurstation zonder ons akkoord achterlaat op een andere plaats vragen wij u ons te berichten (hetzij per e-mail aan het adres info@rentacar.be of telefonisch op het nummer +32 12 390940 ) van de plaats en het tijdstip waarop u dat doet.

Op die wijze kunnen wij ervoor zorgen dat het voertuig zo snel als mogelijk wordt opgehaald door onze diensten.

Als u het voertuig op deze wijze achterlaat buiten een verhuurstation zal uw gebruik van het voertuig pas als beëindigd beschouwd worden op het ogenblik dat wij er effectief terug over beschikken,

De regel dat wij het voertuig als ontvreemd beschouwen, en overeenkomstig klacht zullen neerleggen, indien wij 24 uur na het voorziene einde van de Overeenkomst nog geen melding hebben ontvangen hebben waar het voertuig zich bevindt blijft hier uiteraard ook van toepassing.

U blijft verantwoordelijk voor het voertuig tot op het moment dat het terug in ons bezit is.

Door het voertuig zonder ons akkoord achter te laten stemt u ermee in dat de staat van het voertuig en de vaststelling dat de wettelijk voorziene boorddocumenten, de veiligheidsuitrusting (brandblusser, veiligheidshesje en gevarendriehoek) en reservewiel of reparatieset nog aanwezig zijn door één van onze medewerkers uitgevoerd wordt bij het ophalen van het voertuig.

Indien er bijkomende schade wordt vastgesteld, aan het exterieur en/of interieur van het voertuig, tijdens deze door een medewerker uitgevoerde controle, zullen wij u daar schriftelijk van op de hoogte stellen. Wij zullen ter ondersteuning van deze, eventuele, vaststellingen de nodige foto’s maken, welke u eveneens bezorgd worden.

Indien u niet akkoord kan gaan met de gedane vaststellingen hebt u de mogelijkheid om een tegenexpertise te laten uitvoeren op het voertuig door een gemeen overleg aangestelde autodeskundige.

U bent akkoord dat de vaststellingen van deze deskundige op het vlak van de schade aan het voertuig en de eraan verbonden herstelkost definitief zijn en deze noch door u noch door ons verder betwist kunnen worden.

De aangestelde autodeskundige zal bepalen wie in welke mate de kosten van de expertise zal dienen te dragen.

In geval u dit wenst beschikt u over een periode van 10 werkdagen, na dat wij u schriftelijk in kennis hebben gesteld van de bijkomend vastgestelde schade, om te melden dat u van dat recht gebruik wil maken.

De kosten die door ons aangerekend zullen worden voor het terughalen van het voertuig zijn opgenomen in onze Tarievenlijst, deze zullen uiteraard afhankelijk zijn van de plaats waar we het voertuig dienen op te halen.

 

 

Artikel 14: Bijkomende schade vastgesteld bij terugkomst van het voertuig bij General Lease

Als uit de staat van het voertuig opgesteld na het gebruik door u van het voertuig definitief werd vastgesteld dat er bijkomende schade aan het voertuig is en/of dat boorddocumenten, veiligheidsuitrusting of reservewiel/reparatieset ontbreken bent u daarvoor aansprakelijk.

Met bijkomende schade bedoelen we elke schade aan het voertuig, zowel interieur als exterieur, die niet op het voertuig aanwezig was op het ogenblik dat u het in gebruik nam.

Teneinde deze vast te stellen wordt het door u en onze medewerker ondertekende check-out formulier vergeleken met het definitieve check-in formulier.

 

 

Artikel 15: Begroting van de herstelkost van de bijkomende schade

Op basis van de definitieve schadevaststelling wordt de hoegrootheid van de aan het voertuig vastgestelde schade bepaald.

We onderscheiden twee soorten schades, met name de lichte schade en de wezenlijke schade.

 

15.1 Lichte schade:

Met lichte schade bedoelen we kleine, eerder esthetische schade, welke geen invloed heeft op een normaal gebruik van het voertuig, bijvoorbeeld, niet limitatief, lichte krassen, kleine deuken, steenslag, kleine schade aan het interieur.

De begroting van de herstelkost gebeurt op basis van de “tarieven kleine schade” zoals opgenomen in onze tarievenlijst opgenomen in bijlage.

Naast de zuivere kost voor het herstel van de schade zal eveneens een administratie fee voor de administratieve afhandeling van de herstelling in rekening gebracht worden, het bedrag van deze fee is eveneens opgenomen in onze tarievenlijst in bijlage.

De begroting van de herstelkost van de schade en de administratie fee wordt in geval van zogenaamde lichte schade mee opgenomen op het check-in formulier.

 

15.2 Wezenlijke schade:

Met wezenlijke schade bedoelen we de schades naar aanleiding van dewelke het voertuig niet verder op een normale manier kan gebruikt worden. Als zulke schade zich voordoet zal het voertuig bijgevolg geïmmobiliseerd worden.

De begroting van een aantal wezenlijke schades gebeurt op basis van de “tarieven kleine schade” zoals opgenomen in de tarievenlijst. Het gaan dan om kleine schades die toch een immobilisatie van het voertuig tot gevolg zullen hebben.

De begroting van de herstelkost van de andere wezenlijke schades die niet opgenomen zijn in de “tarieven kleine shade” zoals opgenomen in de tarievenlijst gebeurt door onze herstelgarage en zal uitgevoerd worden op basis van het “Informex systeem”. Informex is een in de verzekerings- en koetswerksector algemeen aanvaard en gebruikt geautomatiseerd systeem om de herstelkost van voertuigen vast te stellen.

Naast de zuivere kost voor het herstel van de schade zal eveneens een administratie fee voor de administratieve afhandeling van de herstelling in rekening gebracht worden alsook een vergoeding voor het niet beschikbaar zijn van het voertuig voor de verhuur, bedragen van beide bijkomende vergoedingen zijn opgenomen in onze tarievenlijst in bijlage en de tenslotte, in voorkomend geval, de transportkosten van de plaats van het ongeval naar de plaats van herstelling ervan.

Omdat voor de begroting van de kost voor het herstel van het voertuig de herstelgarage dient tussen te komen kan deze niet begroot worden op het ogenblik van het opstellen van het check-in formulier en zal u pas later door ons op de hoogte gesteld worden van de in dat kader vastgestelde bedragen.

 

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid voor de bijkomende schade aan het voertuig

Indien de bijkomende schade aan het voertuig het gevolg is van een ongeval waarbij derden betrokken zijn is de aansprakelijkheid van deze schade afhankelijk van de aansprakelijkheid voor het ongeval.

In andere woorden bent u niet aansprakelijk voor de schade indien een derde aansprakelijk is voor het ongeval.

Tot op het ogenblik dat er zekerheid omtrent de aansprakelijkheid voor het ongeval bestaat, hetzij omwille van een beslissing van de betrokken verzekeringsmaatschappijen hetzij omwille van een definitieve uitspraak van de bevoegde rechtbank zullen wij steeds de in de bijzondere voorwaarden maximale aansprakelijkheid in rekening brengen. Op het ogenblik dat vaststaat dat het ongeval niet te wijten is aan uw fout zullen de aldus gefactureerde bedragen gecrediteerd worden en de geïnde betalingen aan U worden terugbetaald.

Indien het gaat over een schade ten gevolge van een ongeval waarbij u in fout bent of een schade ten gevolge van een ongeval waarbij geen derden betrokken zijn, een zogenaamde eigen schade, bent u verantwoordelijk voor de vergoeding van deze schade aan het voertuig berekend zoals beschreven in artikel 14 van deze voorwaarden, daarnaast zal u bij een ongeval waar u in fout bent eveneens de in de verzekering voorziene vrijstelling BA in handen van General Lease dienen te voldoen.

Afhankelijk van de door u onderschreven beperking van aansprakelijkheid, zoals opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden, is het mogelijk dat u slechts een deel of niets van de vastgestelde schadekost dient te betalen.

De diverse mogelijkheden in verband met de beperking van uw aansprakelijkheid voor schade aan onze voertuigen en de voorwaarden en modaliteiten daarvan worden onder “artikel 20: Verzekeringen en beperkingen aansprakelijkheid voor schade en diefstal” van deze Algemene Voorwaarden uiteengezet.

 

 

Artikel 17: Ongeval met het voertuig

Indien u een ongeval met het voertuig hebt dient u het in het voertuig aanwezige aanrijdingsformulier in te vullen.

In geval van ongeval met gekwetsten èn in geval van problemen bij het gezamenlijk met de tegenpartij invullen van het aanrijdingsformulier dient u steeds de Politiediensten te verwittigen zodat deze de nodige vaststellingen kunnen uitvoeren.

U dient ons dezelfde dag een kopij van het aanrijdingsformulier over te maken alsook, indien de Politiediensten zijn tussengekomen, een kopij van het door hen opgestelde PV.

Het is u absoluut niet toegelaten enige verantwoordelijkheid in hoofde van ons te aanvaarden.

Indien u (i) zou nalaten het aanrijdingsformulier in te vullen en/of dit aanrijdingformulier aan ons over te maken of (ii) zou nalaten de bevoegde politiediensten een PV te laten opstellen in geval van een ongeval met gekwetsten of bij problemen met tegenpartij bij het invullen van het aanrijdingsformulier en/of dit PV aan ons over te maken zal u ons een vergoeding verschuldigd zijn zoals opgenomen in onze Tarievenlijst voor de bijkomende administratieve werkzaamheden die wij in dat geval dienen te ondernemen, tevens zal u aansprakelijk gehouden worden voor alle bijkomende schade wij omwille van uw nalatigheid zouden lijden.

 

 

Artikel 18: Diefstal van het voertuig of onderdelen ervan

In geval van diefstal van ons voertuig, of onderdelen ervan, dient u onverwijld, en uiterlijk binnen de 2 uur nadat u de diefstal heeft vastgesteld, zowel ons als de bevoegde politiediensten in kennis te stellen.

In de kennisgeving aan ons dient u in elk geval de omstandigheden, plaats en tijdstip van de diefstal te melden alsook het PV nummer en de gegevens van de optredende Politiedienst te vermelden.

Het is belangrijk om ons zo snel als mogelijk na het vaststellen van de diefstal van het voertuig of onderdelen ervan in kennis te stellen aangezien wij dan ook onze interne procedures voor het terugzoeken van het voertuig kunnen opstarten. Laattijdige melding verkleint de kansen op een recuperatie van het voertuig door onze diensten aanzienlijk.

U dient alle maatregelen te nemen teneinde diefstal van het voertuig en/of onderdelen ervan te voorkomen, dit behelst onder andere, maar niet beperkt tot, het ten allen tijde slotvast afsluiten van het voertuig, ingebouwde anti-diefstalapparaten inschakelen, sleutels (of sleutelkaarten) van het voertuig niet uit handen geven of onbewaakt laten, geen voorwerpen achterlaten in het voertuig. Indien u niet alle maatregelen neemt teneinde diefstal van het voertuig of onderdelen ervan te voorkomen zullen alle beperkingen van uw aansprakelijkheid in geval van diefstal van het voertuig zoals voorzien in de overeenkomst komen te vervallen en dus niet van toepassing zijn. Dit heeft als gevolg dat u aansprakelijk zal zijn voor alle schade welke wij lijden door zulke diefstal.

Wij zullen al  het mogelijke doen teneinde het gestolen voertuig en/of de gestolen onderdelen te recupereren.

Indien we er, ondanks alle inspanningen, binnen de twee maanden na de diefstal van het voertuig niet in geslaagd zijn dit te recupereren zal het als definitief gestolen beschouwd worden.

 

 

Artikel 19: Begroting van onze schade in geval van diefstal van het voertuig of onderdelen ervan

De door ons geleden schade in geval van diefstal van het voertuig of onderdelen ervan is drieërlei, (i) de kost van vervanging van het gestolen voertuig of de gestolen onderdelen, (ii) het verlies van huurinkomsten van het voertuig of van de gestolen onderdelen als deze afzonderlijk verhuurd worden (zoals maar niet beperkt tot dakdragers, kinderstoeltjes enz) en (iii) een verwerkingsfee ter dekking van onze kosten voor de administratieve verwerking van het ongeval.

De kost voor de vervanging van het voertuig zal berekend worden op basis van enerzijds de cataloguswaarde van het betrokken voertuig op het ogenblik dan de diefstal en anderzijds de leeftijd van het voertuig. Als basis zal de catalogusprijs van het betrokken voertuig – 12% genomen worden, waarbij voor elke maand leeftijd van het voertuig een afschrijving zal gehanteerd worden van 1 %.

Het verlies van huurinkomsten wordt bepaald op 9 dagen huur van het gestolen voertuig en/of de gestolen onderdelen conform aan de tarieven op het ogenblik van de diefstal.

De verwerkingsfee ter dekking van onze kosten voor de administratieve verwerking van het ongeval is opgenomen in onze Tarievenlijst.

 

 

Artikel 20: Verzekeringen en beperkingen aansprakelijkheid voor schade en diefstal

20.1 Verzekeringen

20.1.1 Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering

Iedereen die gerechtigd is onze voertuigen te besturen is tijdens de looptijd van de Overeenkomst conform het Belgisch Recht verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid.

Deze verzekering dekt volledig uw risico burgerlijke aansprakelijkheid bij het besturen van het voertuig.

In de polis Burgerlijke Aanspakelijkheid (Ethias) is een vrijstelling voorzien waarvan het bedrag is vastgesteld in de tarievenlijst in bijlage.

Als u betrokken bent bij een ongeval waarbij u in fout bent zal u deze vrijstelling verschuldigd zijn aan de verzekeringsmaatschappij.

Eventueel regres vanwege de verzekeringsmaatschappij in geval van een ongeval waarbij u een zware fout heeft gemaakt, zoals, maar niet beperkt tot, ongevallen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen, zal steeds ten uwen laste vallen.

Deze verzekering is in elk geval inbegrepen in de Overeenkomst.

De eventuele vrijstelling in het kader van de BA-verzekering is opgenomen in onze Tarievenlijst.

 

20.1.2 Verzekering bestuurder

In de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering is geen verzekering voor de lichamelijke schade van de bestuurder zelf inbegrepen.

U hebt de mogelijkheid om u tegen deze schade te verzekeren door het afsluiten van een zogenaamde “PAI-verzekering”.

Door het afsluiten van deze verzekering wordt in geval van ongeval de medische kosten in verband met lichamelijk letsel van de bestuurder van het voertuig gedekt of en/of de begrafeniskosten in geval van overlijden.

De aangeboden verzekering betreft een polis van Ethias.

Deze polis ligt ter inzage in onze verhuurkantoren, in elk geval is de uitkering beperkt tot maximaal € 495.787,05 (Vierhonderdvijfennegentigduizend zevenhonderd zevenentachtig Euro en vijf Eurocent).

De te betalen premie voor deze verzekering is opgenomen in onze tarievenlijst in bijlage.

 

20.2 Beperkingen van uw aansprakelijkheid

20.2.1 Algemeen

De beperkingen van aansprakelijkheid zijn geen verzekeringsproducten, het betreft een loutere plafonnering van de bedragen die u verschuldigd bent naar aanleiding van schade aan de voertuigen en/of diefstal.

In onze basishuurtarieven is reeds een beperking van uw aansprakelijkheid voor schade aan de voertuigen ten gevolge van ongeval, brand of vandalisme en/of de schade geleden door General Lease in geval van diefstal inbegrepen. De bedragen waartoe uw aansprakelijkheid beperkt wordt worden opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden.

 

20.2.2 Gedeeltelijke beperking van uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval, brand of vandalisme – CDW1

U kan ervoor kiezen uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval, brand of vandalisme gedeeltelijk te beperken, dit is de zogenaamde CDW1.

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval, opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Het gevolg van deze beperking van aansprakelijkheid is dat het maximum door u te betalen bedrag in geval van schade uit ongeval, brand of vandalisme beperkt is tot een bedrag zoals opgenomen in onze tarievenlijst in bijlage en zoals aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

 

20.2.3 Verdergaande gedeeltelijke beperking van uw aansprakelijkheid in geval van ongeval, brand of vandalisme – CDW2

Deze beperking van uw aansprakelijkheid is in feite dezelfde als CDW1, behoudens dat het maximum door u te betalen bedrag in geval van schade uit ongeval, brand of vandalisme nog verder beperkt wordt tot een bedrag zoals opgenomen in onze tarievenlijst en zoals aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval, opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

20.2.4 Volledige beperking van uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval, brand of vandalisme – SCDW

Deze beperking van uw aansprakelijkheid is in feite dezelfde als CDW1 of CDW2, behoudens dat u niets zal moeten betalen voor de schade in geval van ongeval, brand of vandalisme, dit zal opgenomen worden in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval, opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

20.2.5 Gedeeltelijke beperking van uw aansprakelijkheid voor schade door ons geleden in geval van diefstal – TP1

U kan ervoor kiezen uw aansprakelijkheid voor door ons geleden schade naar aanleiding van diefstal van het voertuig gedeeltelijk te beperken, dit is de zogenaamde TP1.

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Het gevolg van deze beperking van aansprakelijkheid is dat het maximum door u te betalen bedrag ter vergoeding van onze schade tengevolge van diefstal van het voertuig beperkt is tot een bedrag zoals opgenomen in onze tarievenlijst in bijlage en zoals aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

 

20.2.6 Volledige beperking van uw aansprakelijkheid voor schade door ons geleden in geval van diefstal – TP2

Deze beperking van uw aansprakelijkheid voor onze schade ten gevolge van diefstal is in feite dezelfde als TP1, behoudens dat u niets zal moeten betalen voor de vergoeding van de door ons geleden schade in geval van diefstal, dit zal opgenomen worden in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval, opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

20.2.7 Volledige beperking aansprakelijkheid voor schade aan banden en voorruit – TWP

Indien u reeds uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval, brand of vandalisme gedeeltelijk bijkomend beperkt hebt (CDW1) en ook uw aansprakelijkheid voor onze schade tengevolge van diefstal van het voertuig gedeeltelijk beperkt hebt (TP1) kan u ervoor kiezen uw aansprakelijkheid voor schade aan de banden en voorruit van het voertuig volledig te beperken, dit is de zogenaamde TWP.

U zal dan niets dienen te betalen ter vergoeding van schade aan de banden en/of de voorruit van het voertuig, dit z     al opgenomen worden in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval, opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

20.2.8 Zero Risk Pack – SCDW + TP2 + TWP

Het Zero Risk Pack is een combinatie van de SCDW, TP2 en TWP.

In andere woorden wordt uw aansprakelijkheid voor de schade ten gevolge van ongeval, brand of vandalisme én uw aansprakelijkheid voor onze schade tengevolge van diefstal aan het voertuig én uw aansprakelijkheid voor schade aan banden en voorruit volledig beperkt.

Dit wordt opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

Om het Zero Risk Pack te kunnen onderschrijven dient u reeds uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval brand of vandalisme gedeeltelijk te hebben beperkt (CDW1) en ook uw aansprakelijkheid voor onze schade tengevolge van diefstal van het voertuig gedeeltelijk te hebben beperkt (TP1).  

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval, opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

20.3 Combinatie verzekering bestuurder en beperkingen aansprakelijkheid – Zero Risk Pack+ - SCDW + TP2 + TWP + PAI

Het Zero Risk Pack+ is een combinatie van het Zero Risk Pack (SCDW + TP2 en TWP) met de verzekering van de bestuurder (PAI);

In andere woorden wordt uw aansprakelijkheid voor de schade ten gevolge van ongeval, brand of vandalisme én uw aansprakelijkheid voor onze schade tengevolge van diefstal aan het voertuig én uw aansprakelijkheid voor schade aan banden en voorruit volledig beperkt en zal u eveneens beschikken over een verzekering van de bestuurder voor de medische kosten tengevolge van een ongeval met het voertuig en/of de begrafeniskosten voor het overlijden ten gevolge van een ongeval met het voertuig.

Dit wordt opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

Om het Zero Risk Pack+ te kunnen onderschrijven dient u reeds uw aansprakelijkheid voor schade in geval van ongeval brand of vandalisme gedeeltelijk te hebben beperkt (CDW1) en ook uw aansprakelijkheid voor onze schade tengevolge van diefstal van het voertuig gedeeltelijk te hebben beperkt (TP1). 

De hiervoor van toepassing zijnde tarieven kan u terugvinden op onze website en worden, in voorkomend geval, opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

 

20.4 Pechverhelpingsdekking

Zoals hiervoor reeds vermeld (artikel 12.1) is er in de standaard overeenkomst geen assistentie voorzien voor motorstoring omwille van het tanken van verkeerde brandstof, lege brandstoftank, defect of verlies van sleutels/sleutelkaart, lege batterij en lekke band.

U kan aan het tarief vermeldt in onze Tarievenlijst de gratis pechverhelping uitbreiden zodat u er wel aanspraak op kan maken in het kader van lege brandstoftank, defect of verlies van sleutels/sleutelkaart, lege batterij en lekke band.

Voor motorstoring omwille van het tanken van verkeerde brandstof zal u de forfaitaire kosten zoals opgenomen in onze tarievenlijst wel dienen te betalen.

De administratiekosten voor de behandeling van het dossier zullen wel steeds verschuldigd blijven in de van de standaard pechverhelping uitgesloten gevallen (dus het tanken van verkeerde brandstof, lege brandstoftank, defect of verlies van sleutels/sleutelkaart, lege batterij en lekke band).

De Pechverhelpingsdekking zal enkel geldig zijn tijdens de duur van de overeenkomst en op voorwaarde van een correcte naleving van de bepalingen van de overeenkomst.

 

20.5 Uitzonderingen

De in de Overeenkomst voorziene beperkingen van uw aansprakelijkheid (zowel de basisbeperking als de bijkomende beperkingen) zullen niet gelden, zodat de schade steeds volledig door u vergoed moet worden, in volgende gevallen:

 1. Schade aan het dak of de onderzijde van het voertuig behoudens in geval u kan bewijzen dat deze niet door uw fout ontstaan zijn;
 2. Schade aan het interieur van het voertuig behoudens in geval u kan bewijzen dat noch u noch uw passagiers hiervoor verantwoordelijk zij;
 3. Schade aan het voertuig ontstaan tijdens uw gebruik maar na het contractueel vastgestelde einde van de Overeenkomst;
 4. Schade welke opzettelijk werd aangebracht door u of uw passagiers;
 5. Schade het gevolg van uw zware fout, als zware fout worden onder andere beschouwd het sturen onder invloed van alcohol of drugs, totaal ongepast gedrag in het verkeer, verkeersagressie, …;
 6. Schade aan het voertuig tijdens gebruik door een bestuurder die geen Toegelaten Bestuurder is;
 7. Schade veroorzaakt door een bestuurder die op het ogenblik van het ontstaan van de schade niet in het bezit is van een geldig rijbewijs, ook indien het gaat over een Toegelaten Bestuurder;
 8. Schade aan het voertuig door vandalisme indien daarvan niet binnen de drie werkdagen na de feiten aangifte werd gedaan bij de bevoegde politiediensten en het betrokken PV aan ons werd overgemaakt;
 9. Schade van General Lease ten gevolge van diefstal in geval u niet de nodige maatregelen hebt genomen om de veiligheid en beveiliging van het voertuig te garanderen en of de gepaste maatregelen hebt genomen teneinde diefstal te vermijden, dit blijkt onder andere, maar niet beperkt tot, uit het feit dat u de sleutel van het voertuig niet kan voorleggen (behoudens in gevallen waar buiten uw schuld de sleutel werd afgenomen tijdens een overval bij u thuis of op de weg);
 10. Schade aan het voertuig wanneer dit gebruikt werd in strijd met de bepalingen van de Overeenkomst;
 11. Schade van General Lease ten gevolge van het niet opstellen van een ongevalsaangifte bij een ongeval of een PV van de bevoegde Politiediensten en/of deze niet overmaken aan General Lease;

Omwille van het niet van toepassing zijn van de beperkingen van aansprakelijkheid zal u de volledige kost van de schade verhoogd met de administratiefee voor de administratieve afhandeling van het ongeval en de eventuele vergoeding wegens onbeschikbaarheid van het voertuig voor de verhuur dienen te vergoeden.

 

 

Artikel 21: Fuel options

In regel moet u het voertuig terug binnenleveren met hetzelfde brandstofpeil als dat u het ontvangen hebt, tenzij u het gekozen voor de optie “Prepaid Fuel”. Dit brandstofpeil bij aanvang van de Overeenkomst blijkt uit de aanduiding op het check-out formulier.

 

21.1 Prepaid Fuel

In geval u voor deze optie kiest dient u bij aanvang van de Overeenkomst een bijkomende vergoeding, zoals opgenomen in onze Tarievenlijst in bijlage, voor brandstof te betalen.

Het nemen van de optie Prepaid Fuel wordt opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de Overeenkomst.

Bij de optie Prepaid Fuel dient er bij het inleveren van het voertuig geen bepaalde minimumhoeveelheid brandstof meer in het voertuig aanwezig te zijn.

 

21.2 Fuel Service

Als u niet ingetekend hebt op de optie “Prepaid Fuel” dient u het voertuig met dezelfde hoeveelheid brandstof in te leveren op het einde van de Overeenkomst dan dat u het ontvangen hebt bij de aanvang ervan.

Indien u het voertuig niet met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij aanvang inlevert zullen wij de kost voor het aanvullen van de brandstof in rekening brengen en dit aan de dagprijs van de betrokken brandstof verhoogd met een tankfee ter dekking van onze kosten en werkzaamheden om het voertuig af te tanken, de samenstelling van deze tankfee is opgenomen in onze Tarievenlijst.

 

21.3 Limited Use Fuel Fee

Als u niet hebt ingetekend op de optie “Prepaid Fuel” en u minder dan 125 km hebt gereden met het voertuig tijdens de gehele duur van het gebruik ervan, dient u hetzij een bewijs voor te leggen dat u kort voor de inlevering van het voertuig getankt hebt in een benzinestation in de omgeving van ons verhuurstation hetzij de Limited Use Fuel Fee, waarvan het bedrag is opgenomen in onze Tarievenlijst, te betalen.

 

 

Artikel 22: Boetes/retributies en beslag op het voertuig

U bent als bestuurder verantwoordelijk voor de boetes en retributies opgelopen tijdens uw gebruik van het voertuig, behoudens eventuele boetes en retributies voortvloeiend uit ons handelen of onze nalatigheid.

Deze boetes en retributies worden aan ons gezonden als kentekenhouder van het betrokken voertuig.

Bij ontvangst van een boete of retributie zullen wij deze onmiddellijk aan u overmaken.

U beschikt over een termijn van 24 uur om te reageren op deze kennisgeving en uw aansprakelijkheid terzake gemotiveerd te weerleggen.

U dient rechtstreeks bij de overheid die de boete of de retributie heeft opgelegd de gegrondheid ervan te betwisten.

Aangezien wij daar wettelijk toe verplicht zijn zullen wij desgevraagd ook uw gegevens, als bestuurder van het voertuig, aan de bevoegde politiediensten meedelen.

Voor de administratieve werkzaamheden rond de ontvangen boetes en retributies zullen wij u per dossier een behandelingskost in rekening brengen conform het tarief opgenomen in onze Tarievenlijst.

Aangezien retributies binnen zeer korte termijn dienen betaald te worden, en wij als kentekenhouder aansprakelijk zijn, zullen wij deze na ontvangst voldoen.

Wij zullen u tegelijkertijd met het overmaken van de hiervoor vermelde kennisgeving eveneens melden dat de in het kader van de boete of retributie verschuldigde bedragen (behandelingskost + door ons betaalde retributie) in voorkomend geval zullen afgeschreven worden van de kredietkaart waarmee u de waarborg hebt gesteld. Door aangaan van de Overeenkomst geeft u de toestemming om de in dit kader effectief verschuldigde bedragen aan te rekenen op uw kredietkaart.

Indien U geen waarborg hebt gesteld dient u de verschuldigde bedragen op onze rekening over te maken, u zal daar in de voornoemde kennisgeving toe uitgenodigd worden.

Uw aansprakelijkheid voor boetes en/of retributies waarvoor u verantwoordelijk bent kan niet beperkt worden.

Indien er beslag op het voertuig wordt gelegd tijdens uw gebruik ervan omwille van uw fout of nalatigheid zullen alle daar voor ons uit vloeiende kosten teneinde handlichting van dit beslag te bekomen ten uwen laste zijn.

Deze kosten zijn (i) alle procedurekosten die we dienen te maken voor de recuperatie van het voertuig, inbegrepen maar niet beperkt tot de kosten van een advocaat, (ii) verlies van huurinkomsten, zijnde de normaal van toepassing zijnde huurprijs voor het betrokken voertuig gedurende de termijn dat het onder beslag staat en (iii) de kosten voor onze administratieve verwerking.

Indien het voertuig zou verbeurd verklaard worden na een beslag omwille van uw fout of nalatigheid tijdens het gebruik ervan dient u ons de vervangwaarde van het voertuig te vergoeden. De kost voor de vervanging van het voertuig zal berekend worden op basis van de catalogusprijs van het betrokken voertuig – 12%, waarbij bijkomend voor elke maand leeftijd van het voertuig een afschrijving zal gehanteerd worden van 1 %.

Naast de vervangwaarde van het voertuig zullen u in dit geval eveneens de procedurekosten, inbegrepen maar niet beperkt tot de kosten van een advocaat, en onze kosten voor de administratieve verwerking in rekening gebracht worden.

Uw aansprakelijkheid in verband met onze schade voortvloeiend uit een beslag en/of een verbeurdverklaring van het voertuig omwille van uw fout of nalatigheid kan niet beperkt worden.

 

 

Artikel 23: Aansprakelijkheid General Lease NV

Wij dienen u een voertuig ter beschikking te stellen dat beantwoordt aan hetgeen beschreven werd in de Overeenkomst en dat geschikt is voor het doel waarvoor het werd ontworpen.

Dit voertuig dienen wij u binnen de in de Overeenkomst overeengekomen tijdstippen ter beschikking te tellen.

Tenslotte moet het voertuig voldoen aan alle in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen, waarbij wij er u aan herinneren dat indien u het voertuig in het buitenland wenst te gebruiken (in de landen waar dit toegelaten is) u dit niet enkel aan ons voorafgaandelijk dient te melden maar dat u tevens zelf verantwoordelijk zal zijn om na te gaan of het voertuig voldoet aan de in het betrokken land geldende wetten en reglementen.

Wij zullen aansprakelijk zijn voor alle voor ons op het ogenblik van het aangaan van de Overeenkomst voorzienbare schade die voor u voortvloeit uit ons niet naleven van de bovenstaande verplichtingen, onder de voorzienbare schade zijn sowieso gemiste inkomsten en/of kans niet inbegrepen.

 

 

Artikel 24: Betalingen

In het kader van deze Overeenkomst bent u de volgende betalingen aan ons verschuldigd:

 

De in dit kader verschuldigde bedragen zijn opgenomen in onze Tarievenlijst.

In geval van niet akkoord met onze facturen dient u deze binnen de 5 werkdagen na ontvangst te protesteren.

Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een eventueel protest van de factuur schorst onze wettelijk voorziene invorderingsmogelijkheden niet op.

Indien wij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan u bedragen zouden verschuldigd zijn verbinden wij ons ertoe deze eveneens contant te voldoen.

Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart u zich akkoord met elektronische facturatie. De facturen zullen als door u ontvangen beschouwd worden vanaf het ogenblik dat ze in uw controlesfeer zijn binnengekomen.

Indien een door u of door ons verschuldigd bedrag niet op vervaldag is voldaan zullen de volgende regels gelden:

 1. U bent een onderneming of wij hebben een bedrag niet op vervaldag betaald;

Op de niet op vervaldag betaalde bedragen zal van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is een verwijlintrest verschuldigd zijn die op jaarbasis gelijk is aan de intrestvoet die periodiek wordt bepaald overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, berekend op een jaar van 365 dagen en dit vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van effectieve betaling. Daarnaast zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 75.

 1. U bent een consument;

Voor de niet op vervaldag betaalde bedragen zal van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd zijn die op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke intrestvoet, verhoogd met een coëfficient van 10%, berekend op basis van een jaar van 365 dagen en ingaand vanaf de 10de dag na een kosteloze aanmaning door ons tot op de datum van de effectieve betaling.

Daarnaast zal u een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de terzake in de wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van de schulden bepaalde maxima.

 

 

Artikel 25: Persoonsgegevens

Bij reservatie van een voertuig, aangaan van de overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst zullen wij een aantal van uw persoonsgegevens verwerken.

In dat kader is de verwerkingsverantwoordelijke General Lease NV, gevestigd te 3700 Tongeren, Overhaamlaan 71, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0431.586.751.

Wij verwerken deze persoonsgegevens, al naargelang van de verwerking, op basis van de uitvoering van de Overeenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen en op basis van ons gerechtvaardigd belang.

De verwerkte persoonsgegevens worden gedeeld met derde partijen die zich zowel in de EER als daarbuiten bevinden. Indien uw persoonsgegevens gedeeld worden met een derde partij buiten te EER zullen wij er zorg voor dragen dat de gepaste maatregelen worden getroffen teneinde te vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, tenzij indien er voor het betrokken land een adequaatheidsbesluit van de EU van toepassing is aangezien de vertrouwelijkheidswetgeving van het betrokken land dan als voldoende wordt beschouwd.

De verwerkte persoonsgegevens worden gedeeld binnen het Enterprise netwerk, met externe verwerkers zoals de leveranciers van identiteitsverificatiesoftware, administratieve dienstverleners, handhavingsautoriteiten (zoals Politiediensten). In zover als nodig zijn de betrokken derden met ons verbonden door een verwerkersovereenkomst zoals voorzien onder artikel 28, 3de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG), ook GDPR genoemd.

Omwille van het feit dat u een Overeenkomst met ons bent aangegaan mogen uw gegevens gebruiken voor het sturen van direct mailings. Indien u deze niet langer wenst te ontvangen kan u bezwaar maken tegen deze verwerking door een bericht te zenden aan General Lease NV, Overhaamlaan 71, 3700 Tongeren en/of privacy@rentacar.be.

Indien u niet langer wenst dat wij persoonsgegevens verwerken die wij op basis van uw toestemming mochten verwerken kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken door een bericht te zenden aan dezelfde adressen, het intrekken van de toestemming geldt uiteraard enkel voor de toekomst.

In overeenstemming met de AVG, heeft U de volgende rechten aangaande uw door ons verwerkte persoonsgegevens: recht op inzage, recht op verbetering, recht om vergeten te worden, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht van bezwaar en recht om niet onderworpen te worden aan Geautomatiseerde individuele besluitvorming. Om deze rechten uit te oefenen  dient u een schriftelijke aanvraag bij General Lease NV in te dienen waarbij u een bewijs van uw identiteit levert, dit hetzij op het adres Overhaamlaan 71 – B 3700 België of op privacy@rentacar.be. Daarnaast heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevenbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, B 1000 Brussel.

Meer informatie aangaande ons privacybeleid vindt u in onze Privacy Statement.

 

 

Artikel 26: Connected cars/infotainment systemen

26.1 Connected Cars

26.1.1 Algemeen

Onze voertuigen zijn zogenaamde connected cars.

Dit zijn voertuigen die verbonden zijn met het internet en waarbij wij, maar ook de fabrikant van het voertuig en de betrokken apparatuur/software alsook dienstverleners, bepaalde informatie van het voertuig kunnen verwerken.

De aldus verwerkte persoonsgegevens zijn locatie van het voertuig, brandstofmeter, kilometerstand en dashboardsignalen.

Daarnaast kunnen onze voertuig uitgerust zijn met een zogenaamd e-call systeem.

Het doel van de verwerking van deze gegevens is zorg dragen voor uw veiligheid en de veiligheid van het voertuig, zorg dragen voor het goed en veilig functioneren van het voertuig, vlot verloop van het huurproces en de administratieve afhandeling daarvan.

Niettegenstaande dat wij op basis van de informatie van de connected cars een zicht kunnen hebben op bepaalde onderhouds- en herstellingswerkzaamheden die aan het voertuig dienen uitgevoerd te worden ontslaat dit u niet van uw aansprakelijkheden terzake zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Deze verbinding van het voertuig met het internet is permanent.

Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart u zich akkoord met deze verwerkingen.

 

26.1.2 Wettelijke basis van de verwerkingen naast uw akkoord door het aangaan van de Overeenkomst.

26.1.2.1 Locatie van het voertuig

Wij verwerken de locatie van het voertuig op basis van de GPS gegevens.

Op deze wijze kunnen wij het voertuig lokaliseren in geval van een ongeval of pech, wanneer wij het voertuig dienen te recupereren dat op het einde van de huurperiode, al dan niet met ons akkoord, is achtergelaten op een andere plaats dan een verhuurstation alsook indien het voertuig gestolen is.

De locatiegegevens van het voertuig worden niet permanent door ons verwerkt maar enkel op het ogenblik dat dit nodig is in het kader van de hiervoor omschreven doeleinden.

Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang als verwerkingsverantwoordelijke. Dit gerechtvaardigd belang is het verzekeren van de veiligheid van onze voertuigen en onze klanten alsook de vlotte uitvoering van de overeenkomst.

 

26.1.2.2 Brandstofniveau

Op basis van deze gegevens kunnen wij het brandstofniveau van het voertuig bij zowel vertrek als terugkomst van het voertuig vaststellen.

Op die basis kunnen wij, in voorkomend geval, de kost voor het bijtanken van het voertuig nauwkeuriger berekenen.

Deze gegevens worden niet permanent door ons verwerkt maar enkel bij aanvang en einde van het gebruik van het voertuig.

Wij verwerken deze gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in verband met het beoordelen of het voertuig al dan niet met een voldoende brandstofniveau wordt terugbezorgd op het einde van de Overeenkomst.

 

26.1.2.3 Kilometerstand

Op basis van deze gegevens stellen wij het aantal kilometer vast dat met onze voertuig gereden wordt.

Deze gegevens worden gebruikt om vast te stellen of u vergoedingen verschuldigd bent in het kader van het maximaal aantal af te leggen kilometer.

Deze gegevens worden eveneens gebruikt om mede het respecteren van onderhoudsintervals te beoordelen.

De gegevens in verband met de kilometerstand van onze voertuigen worden permanent verwerkt.

Wij verwerken deze gegevens enerzijds in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst wat betreft eventuele vergoedingen in verband met door u afgelegde kilometers en anderzijds op basis van ons gerechtvaardigd belang de mechanische integriteit en veiligheid van ons voertuigen te bewerkstelligen.

 

26.1.2.4 Dasboardsignalen

Op basis van de dashboardsignalen stellen wij vast welke mechanische problemen er zich met het voertuig voordoen.

Deze gegevens worden gebruikt teneinde vast te stellen of het voertuig  dient hersteld te worden en pech te voorkomen zodat het voertuig in goed werkende staat blijft tijdens uw gebruik.

Wij verwerken deze gegevens enerzijds in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, met name er zorg voor dragen dat wij u een goed functionerend voertuig ter beschikking stellen waarbij pechgevallen maximaal vermeden worden en anderzijds in het kader van ons gerechtvaardigd belang als verwerkingsverantwoordelijke om de efficiënte werking van onze vloot te optimaliseren.

 

26.1.2.5 E-call systemen

Een e-call systeem is een systeem waarbij in geval van ongeval automatisch een noodnummer wordt gebeld waarbij, onder andere, uw localisatie wordt doorgegeven.

Vanaf april 2018 dienen alle connected cars in Europa met dit systeem uitgerust te zijn.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van onze wettelijke verplichting de connected cars met dit systeem uit te rusten.

 

26.2 Infotainment systemen

De meeste van onze voertuigen zijn uitgerust met een infotainment systeem.

Dit systeem laat toe, afhankelijk van de uitvoering, een route te plannen, te telefoneren, muziek te beluisteren en verbinding met het internet te realiseren (naast de “connected car-verbinding”).

U kan een aantal persoonlijke voorkeuren in dit systeem inbrengen wat betreft de plaatsen waar u naartoe gereden bent met het navigatiesysteem, de personen die u hebt gebeld of die u hebben gebeld, uw contacpersonen, uw muziekvoorkeur enzv.

Deze gegevens blijven lokaal opgeslagen in het systeem.

Bij het inleveren van het voertuig is het uw verantwoordelijkheid om de eventueel door u ingebrachte gegevens te wissen.

Het meest eenvoudige systeem om de door u in het infotainment systeem ingebrachte gegevens te wissen is het systeem terug in fabrieksinstellingen te plaatsen (zie voertuighandleiding in het voertuig).

Indien u nalaat de door u ingebrachte gegevens te wissen hebben wij niet de verplichting dit in uw plaats te doen.

 

 

Artikel 27: Geldigheid van de voorwaarden

De nietigheid of het feit dat één van de bepalingen van de Overeenkomst geen werking kan hebben omwille van wettelijke redenen heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst in zijn geheel nietig zou worden.

De nietige of niet werkbare bepaling dient vervangen te worden door een bepaling die zo kort mogelijk de werking van de nietige bepaling benadert en wel voldoet aan de wettelijke voorschriften.

 

 

Artikel 28: Bevoegdheid

De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch Recht.

Indien er geschillen zouden rijzen aangaande de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd en/of de interpretatie ervan zullen de regels in verband met welke rechtbank bevoegdheid is afhangen van het feit of de Overeenkomst werd afgesloten door een consument of een ondernemer/vereniging.

Indien de Overeenkomst werd afgesloten door een ondernemer of vereniging zullen de gerezen geschillen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren vallen.

Indien de Overeenkomst werd afgesloten door een consument zal de territoriale bevoegdheid geregeld worden volgens de bepalingen van artikel 624, 1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek, dit wil zeggen hetzij de rechter van de woonplaats van de verweerder (of één van de verweerders), hetzij de rechter van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd, hetzij de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder (indien de verweerder noch, in voorkomend geval één van de verweerders, een woonplaats heeft in België of het buitenland). Voor geschillen met consumenten die niet in België wonen zijn de bepalingen van Verordening (EU) 1215/2012 van toepassing.

 

 

Artikel 29: Taal

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de taal waarin uw Overeenkomst werd opgesteld.

Indien u dat wenst kan een franstalige/nederlandstalige/engelstalige versie van deze voorwaarden bekomen worden op eenvoudig verzoek, tevens kunnen deze voorwaarden in deze talen op onze website geraadpleegd worden.

 

 

Dorien Vervloet

diëtiste bij Body2Win
Hartelijk dank voor de service die jullie aanbieden. Ik heb reeds in vorige bedrijven leasewagens gekregen en ik merk een ontzettend opvallend verschil. Als ik een vraag heb i.v.m. mijn wagen, dan krijg ik meteen feedback en wordt niet van de ene dienst naar de andere gestuurd. Bedankt !

Danny Uyttersprot

particulier
Ik was heel positief verrast over het professionalisme en de gedrevenheid waarmee elk van de verschillende Rent A Car-medewerkers hun job uitoefenden, steeds met een maximale klanttevredenheid als belangrijkste doelstelling. Proficiat !

Jean-Michel Basimbizi

CEO van Enjoy Crew
Ik wil graag het team van Rent A Car Elsene bedanken voor hun kwaliteitsvolle service en de vriendelijke houding van iedere medewerker. Bovendien voorzien ze me steeds van een recent voertuig aan een vaste prijs, waardoor ik mijn budgetten makkelijk kan beheren (geen extra belastingen, onderhoud, een pechverhelping en vervangwagen indien nodig?). Ik ben van mening dat Rent A Car het beste autoverhuurbedrijf van het land is.
 • Flexibility Flexibility
 • PersonalService PersonalService
 • ExtensiveNetwork ExtensiveNetwork