Privacyverklaring

General Lease NV (Rent a Car)

 

General Lease NV, met als handelsbenaming Rent a Car (hierna Rent a Car) wil toonaangevend zijn in het aanbieden van huurvoertuigen op korte termijn en vervangwagens.

Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze klanten en van personen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van Uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we U zo goed mogelijk inlichten waarvoor we Uw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten U kan uitoefenen.

 

Volgende Basisprincipes hanteren we in de verwerking van Uw persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die van klanten en geïnteresseerden in onze producten en diensten verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te kunnen bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • Rent a Car zal Uw gegevens enkel gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben.
 • We bewaren enkel die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken en/of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire voorschriften.
 • We streven ernaar Uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaringstermijn van Uw persoonsgegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald bewaren.
 • Rent a Car neemt maatregelen die ervoor zorgen dat Uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over Uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

 

Rent a Car is samen met al haar medewerkers verantwoordelijk voor Uw persoonsgegevens. Wens je in contact te komen om meer uitleg?

Stuur dan Uw vraag schriftelijk aan General Lease NV, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren of stuur een mail aan privacy@rentacar.be.

Indien U vindt dat Rent a Car Uw rechten met betrekking tot Uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegegensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel: 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35 of e-mail: contact@apd-gba.be.

Indien U vragen hebt over het privacybeleid van Rent a Car of over de wijze waarop Rent a Car als verwerkingsverantwoordelijke Uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons dan te contacteren, hetzij via Rent a Car, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren hetzij via privacy@rentacar.be

 

Klantenbeheer

Rent a Car verhuurt en stelt dagelijks honderden voertuigen ter beschikking. Klantenbeheer is het geheel van activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van deze verhuringen en terbeschikkingstellingen, zoals onder andere het beheer en de uitvoering van de huur- en terbeschikkingstellingsovereenkomsten.

Het is natuurlijk essentieel dat wij over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze onze producten en diensten te kunnen aanbieden.

 

 • Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van het klantenbeheer?

In het kader van het klantenbeheer verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 •  Naam en voornaam van de huurder/rechthebbende;
 • Adres en nationaliteit van de huurder/rechthebbende;
 • Naam en voornaam van de bestuurder (indien niet de huurder/rechthebbende);
 • Adres en nationaliteit van de bestuurder (indien niet de huurder/rechthebbende);
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de huurder/rechthebbende;
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de bestuurder (indien niet de huurder/rechthebbende);
 • Scan identiteitskaart zonder nationaal nummer van de bestuurder - kopie in geval van een buitenlandse bestuurder;
 • Kopie rijbewijs bestuurder;
 • Geboortedatum bestuurder;
 • Geboorteplaats bestuurder;
 • BTW nummer van de huurder;
 • Inhoud van de huur- en terbeschikkingstellingsovereenkomsten;
 • Gebruikersnaam (indien een account werd aangemaakt);
 • Reservatienummer en e-mailadres van de huurder/rechthebbende (o.a. bij login via de website zonder dat een account werd aangemaakt).

 

 • Welke gegevens verkrijgt Rent a Car van Itsme® in het kader van het afsluiten van een huurovereenkomst?

In het kader van het afsluiten van een huurovereenkomst wordt de optie geboden om jezelf te identificeren en de huurovereenkomst te ondertekenen via Itsme® Indien u hiervoor opteert ontvangen we volgende persoonsgegevens van Itsme® :

 • Naam en voornaam van de huurder;
 • Adres van de huurder;
 • Telefoonnummer van de huurder;
 • E-mailadres van de huurder;

Bij het gebruik van externe diensten voor de verwerking van persoonsgegevens dient de privacyverklaring van deze externe dienst in acht genomen te worden. Deze vindt u terug via volgende link: https://www.itsme-id.com/nl-BE/legal/privacy-statement.

 

 • Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Rent a Car is wettelijk verplicht de gegevens van de huur- en terbeschikkingstellingsovereenkomsten te bewaren.

De verwerking van deze gegevens stelt Rent a Car in staat om een efficiënt klantenbeheer te voeren.

Daarnaast dient Rent a Car ten allen tijde de identiteit van de bestuurders van haar voertuigen te kunnen doorgeven aan de bevoegde politiediensten indien deze daar naar vragen.

Bovendien wenst Rent a Car alle maatregelen te nemen teneinde misbruiken, zoals maar niet beperkt tot criminele activiteiten met haar voertuigen, te voorkomen alsook in staat zijn tot een adequate reactie indien deze misbruiken toch zouden plaatsvinden.

Tenslotte worden Uw persoonsgegevens in het kader van het klantenbeheer eveneens gebruikt voor de behandeling van door U bij Rent a Car ingediende klachten aangaande de uitvoering van de overeenkomsten.

De gegevens worden verzameld en bewaard op diverse gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst;
 • Op basis van de wettelijke verplichting van Rent a Car;
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van Rent a Car als verwerkingsverantwoordelijke

 

 • Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we over U hebben worden gedeeld met de bevoegde politiediensten in het kader van de behandeling van PV’s. 

Daarnaast worden deze gegevens ook gedeeld met de IT serviceprovider van Rent a Car, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt.  Verder kunnen uw gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gedeeld worden met assistentiemaatschappijen, payment providers, taxi – bedrijven, depannagediensten en de met Rent a Car verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De identiteitsdocumenten worden op hun echtheid gecontroleerd door ingeven van identiteitskaartnummer in Checkdoc.be webdienst teneinde dubieuze klanten te kunnen identificeren.

In geval van betwistingen of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Indien het noodzakelijk is dat Rent a Car in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy statement en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

 

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Rent a Car bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van  het algemeen klantenbeheer worden gedurende 10 jaar na de laatste levering van diensten aan U bewaard.

Deze bewaartermijn is gebaseerd op de normale verjaringstermijn in handelstransacties.

Deze termijn kan verlengd worden in het kader van de uitvoering of onderbouwing van gerechtelijke procedures.

 

 • Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen het klantenbeheer beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op overdraagbaarheid => U kan ons vragen om Uw relevante persoonsgegevens aan jou over te dragen zodat je deze kan overmaken aan een andere leverancier. De relevante persoonsgegevens zullen overgemaakt worden in een gestructureerde, gangbare machinaal leesbare vorm. Indien het technisch mogelijk is de persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere leverancier over te maken heeft U het recht hierom te verzoeken.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Rent a Car vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan General Lease NV, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan privacy@rentacar.be.

 

Boekhouding

Ondersteunend aan onze verhuur- en terbeschikkingstellingsactiviteiten van voertuigen verwerken we Uw persoonsgegevens in het kader van onze boekhouding.

Dit omvat, onder meer maar niet beperkt tot, activiteiten van facturatie en factuurinning.

 

 • Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van de boekhouding

In het kader van de boekhouding verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • E-mail en telefoonnummer(s)
 • In voorkomend geval gegevens contactpersoon;
 • BTW nummer;
 • Overzicht gefactureerde bedragen (in/uit) en ontvangen of betaalde bedragen;
 • Datum ontvangst betaling/uitvoeren van de betaling;
 • Overzicht eventueel verstuurde herinneringen;
 • Overzicht eventueel genomen incassomaatregelen;

 

 • Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de tussen ons bestaande relatie klant/leverancier.

Rent a Car verzamelt deze gegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van de fiscale en boekhoudwetgeving, alsook op basis van haar gerechtvaardigd belang een efficiënte boekhouding te voeren zodat ze een correct beeld van haar financiële positie  heeft en onder andere de aan haar toekomende bedragen op efficiënte wijze te kunnen beheren en innen alsook de door haar verschuldigde bedragen op correcte wijze tijdig te kunnen voldoen.

 

 • Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met onze Commissaris-revisor in het kader van zijn controlewerkzaamheden over onze boekhouding.

Daarnaast worden deze gegevens ook gedeeld met de IT serviceprovider van Rent a Car, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt. Verder kunnen uw gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gedeeld worden met de met Rent a Car verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De gegevens worden eveneens gedeeld met het online banking platform Isabel in verband met de verwerking van de betalingen.

In geval van incasso- of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een incasso-kantoor,  advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Indien het noodzakelijk is dat Rent a Car in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy statement en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

 

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Rent a Car bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van  de boekhouding worden gedurende 10 jaar na het boekjaar waarin de de laatste levering aan U plaatsvond bewaard.

Deze bewaartermijn is gebaseerd op de verjaringstermijn in burgerlijke en handelszaken.

Deze termijn kan verlengd worden in het kader van de uitvoering of onderbouwing van gerechtelijke procedures.

 

 • Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen de boekhouding beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Rent a Car vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan General Lease NV, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan privacy@rentacar.be.

 

Contactformulier

Rent a Car biedt op haar website een contactformulier aan via dewelke U contact kan opnemen met Rent a Car inzake, maar niet beperkt tot een prijsaanvraag, facturatie, pechverhelping, feedback over uw ervaring en functionering van de website.

De website is eigendom van General Lease NV (maatschappelijke benaming van Rent a Car), gevestigd te 3700 Tongeren, Overhaamlaan 71 en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0431.586.751.

 

 • Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van het contactformulier dat U vindt op onze website?

In het kader van het contactformulier verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Eventuele andere (persoons)gegevens die u vrijwillig verstrekt via het kader ‘bericht’.

 

 • Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Rent a Car verzamelt de persoonsgegevens teneinde U te kunnen contacteren en U bij te staan in een oplossing voor of antwoord op de reden van Uw bericht.

 

 • Worden deze gegevens met andere gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met de IT serviceprovider van Rent a Car, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden, die software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt. Verder kunnen uw gegevens met het oog op het correct beantwoorden van uw vraag gedeeld worden met assistentiemaatschappijen, payment providers, taxi – bedrijven, depannagediensten en de met Rent a Car verbonden vennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In geval van betwistingen of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Indien het noodzakelijk is dat Rent a Car in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy statement en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

 

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Rent a Car bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van het contactformulier worden bewaard in overeenstemming met de in deze privacy statement aangeduide bewaartermijnen, welke afhankelijk zijn van de aard van Uw vraag.

 

 • Rechten?

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens via  het contactformulier beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op overdraagbaarheid => U kan ons vragen om Uw relevante persoonsgegevens aan jou over te dragen zodat je deze kan overmaken aan een andere leverancier. De relevante persoonsgegevens zullen overgemaakt worden in een gestructureerde, gangbare machinaal leesbare vorm. Indien het technisch mogelijk is de persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere leverancier over te maken heeft U het recht hierom te verzoeken.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Rent a Car vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan General Lease NV, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan privacy@rentacar.be.

 

Sollicitaties

U kan via de website van Rent a Car solliciteren voor de openstaande vacatures. In het kader van de sollicitatieprocedure worden gegevens verwerkt door Rent a Car.

De website is eigendom van General Lease NV (maatschappelijke benaming van Rent a Car), gevestigd te 3700 Tongeren, Overhaamlaan 71 en ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0431.586.751.

 

 • Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van de sollicitatieprocedure?

In het kader van de sollicitatieprocedure verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Persoonsgegevens opgenomen in de Cv  en motivatiebrief die de sollicitant heeft geüpload op het sollicitatieplatform;
 • Foto (indien geüpload, dit is geen vereiste om de sollicitatie via het platform te finaliseren).

 

 • Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Rent a Car verzamelt de persoonsgegevens teneinde U te kunnen contacteren inzake Uw sollicitatie en de verdere uitvoering van het sollicitatieproces met het oog op een mogelijke aanwerving van de sollicitant.

 

 • Worden deze gegevens met andere gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met Recruitee, een onderneming die software aanbiedt met het oog op een efficiëntere opvolging van sollicitanten en doorlooptijd van de volledige sollicitatieprocedure.

Daarnaast worden deze gegevens mogelijk ook gedeeld met de andere IT serviceprovider van Rent a Car, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden, software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt.

Indien het noodzakelijk is dat Rent a Car in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy statement en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

 

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Rent a Car bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van de sollicitatieprocedure worden gedurende één jaar na het meedelen van Uw gegevens bewaard als onderdeel van een wervingsreserve.

 

 • Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen de  sollicitatieprocedure beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op overdraagbaarheid => U kan ons vragen om Uw relevante persoonsgegevens aan jou over te dragen zodat je deze kan overmaken aan een andere leverancier. De relevante persoonsgegevens zullen overgemaakt worden in een gestructureerde, gangbare machinaal leesbare vorm. Indien het technisch mogelijk is de persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere leverancier over te maken heeft U het recht hierom te verzoeken.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Rent a Car vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan General Lease NV, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan privacy@rentacar.be.

 

Gebruik Wifi-netwerk Rent a Car

Bij het bezoek van onze verhuurkantoren te Tongeren, Brussel en Anderlecht kan U gebruik maken van het Wifi-netwerk.

 

 • Welke gegevens verzamelen over U in het kader van Uw gebruik van de Wifi?

Indien U tijdens Uw bezoek aan één van de hiervoor opgesomde verhuurstations gebruik maakt van het Wifi netwerk worden volgende gegevens van U verzameld:

 • Identificatienummer van Uw toestel;

 

 • Waarom verzamelen we deze gegevens over U?

Rent a Car verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om eventueel misbruik van het netwerk te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons Wifi netwerk, dan kunnen we de toegang gebruiken van het apparaat waarmee je gebruik maakt van ons netwerk.

 

 • Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe niet met anderen gedeeld, tenzij er op illegale wijze gebruik wordt gemaakt van  het netwerk. In dat geval kunnen de gegevens worden doorgegeven aan de politiediensten, gerechtelijke overheden en desgevallend onze professionele raadgevers, zoals advocaten.

 

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden na een jaar verwijderd.

 

 • Rechten

 

 • Recht op inzage en kopie => je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht op rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassing zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken.
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist hebt heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die Rent a Car nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenswissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U van ons vragen dat wij de verwerkte persoongegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan General Lease NV, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan privacy@rentacar.be.

 

Prospectenbeheer en direct marketing

Prospectenbeheer en direct marketing is het geheel van activiteiten waarmee Rent a Car haar klanten en potentiële klanten op de hoogte houdt van haar activiteiten en eventuele aanbiedingen en acties.

Teneinde deze activiteiten te kunnen uitvoeren dienen wij over de correcte persoonsgegevens te beschikken om prospecten en andere geïnteresseerden in onze producten en diensten te kunnen bereiken teneinde hen de nodige informatie aan te reiken.

In het kader van het prospectenbeheer zal Rent a Car U op Uw vraag informatie aangaande haar producten en diensten toezenden.

In het kader van de direct marketing zullen enkel bestaande klanten mailings met aanbiedingen voor producten en diensten gelijkaardig of aanvullend aan de producten en diensten waarvoor ze reeds klant zijn ontvangen.

 

 • Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van het prospectenbeheer en direct marketing?

In het kader van het prospectenbeheer en direct marketing verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer/GSM nummer;
 • E-mail adres

 

 • Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

De verwerking van deze gegevens stelt Rent a Car in staat om geïnteresseerden gericht en efficiënt te informeren aangaande onze producten en diensten.

 • Mededeling van Uw postadres => U kan periodieke mailings ontvangen met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen en kan U , indien U hiervoor Uw expliciete toestemming heeft gegeven, mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, deze andere bedrijven/organisaties zijn commerciële partners van Rent a Car.
 • Als U ons Uw telefoonnummer meedeelt kan U telefonisch gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen en kan U, indien U hiervoor Uw expliciete toestemming heeft gegeven, gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, deze andere bedrijven/organisaties zijn commerciële partners van Rent a Car.
 • Als U ons Uw GSM-nummer meedeelt kan U via tekstberichten (SMS/MMS/e.d.) gecontacteerd worden door Rent a Car met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen, indien U hiervoor Uw expliciete toestemming heeft gegeven of indien U reeds klant bij ons bent en U Uw nummer meegedeeld heeft en kan U tekstberichten ontvangen (SMS/MMS/e.d.) voor direct marketing doeleinden van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien U hiervoor Uw expliciete toestemming heeft gegeven. Deze andere bedrijven/organisaties zijn commerciële partners van Rent a Car.
 • Als U ons Uw e-mailadres meedeelt kan U via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of voor opkomende evenementen indien U hiervoor Uw expliciete toestemming heeft gegeven of indien U al klant bij ons bent en Uw e-mailadres heeft meegedeeld en kan U e-mails voor direct marketingdoeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, indien U hiervoor Uw expliciete toestemming heeft gegeven. Deze andere bedrijven/organisaties zijn commerciële partners van Rent a Car.

 

Als U van geen enkel bedrijf nog geadresseerde reclame of telefonische oproepen wenst te ontvangen, kan U zich inschrijven op:

 •  de Robinson-lijst van de Belgian Association of Marketing (BAM) voor geadresseerd reclame online: www.robinson.be, of per post: Belgian Association of Marketing (BAM vzw), Raketstraat 50, 1130 Brussel, en/of;
 • De ‘bel me niet meer’ lijst voor telefonische oproepen (www.dncm.be), telefonisch op 02 882 19 75.

 

De gegevens worden verzameld en verwerkt op diverse gronden:

 • Op basis van Uw toestemming;
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van Rent a Car als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de direct marketing acties naar haar bestaande klanten;

 

 • Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met de IT serviceprovider van Rent a Car, dit is General Investments NV, welke rechtstreeks of in samenwerking met derden, software, onderhouds- en hostingdiensten aanbiedt.

Uw gegevens worden eveneens gedeeld met mogelijke commerciële partners van Rent a Car, enkel indien U hiertoe Uw expliciete toestemming heeft verleend.

Indien het noodzakelijk is dat Rent a Car in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy statement en de dataverwerkings- of overdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

 

 • Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Rent a Car bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doeleinden te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens, verwerkt in een B2B-context, worden in het kader van het prospectenbeheer en direct marketing gedurende 3 jaar na het meedelen van Uw gegevens (prospecten) en gedurende 10 jaar na de laatste aankoop van producten of diensten bij Rent a Car (bestaande klanten) bewaard.

De persoonsgegevens, verwerkt in een B2C-context, worden in het kader van het prospectenbeheer en direct marketing gedurende één jaar na het meedelen van Uw gegevens (prospecten) en gedurende 10 jaar na de laatste aankoop van producten of diensten bij Rent a Car (bestaande klanten) bewaard.

Deze bewaartermijn is wat betreft de 1 en 3-jarige termijn  gebaseerd op de normale termijn van interesse in informatie vanwege een bedrijf na daarom gevraagd te hebben en wat betreft de 10-jarige termijn op de bewaartermijn van de klantengegevens in het kader van klantenbeheer (voor meer informatie: zie de titel ‘Klantenbeheer’).

 

 • Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens naar aanleiding van prospectenbeheer en direct marketing beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Rent a Car vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.
 • Recht om je toestemming in te trekken => Indien U wenst dat de persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt niet langer door Rent a Car verwerkt worden kan U Uw toestemming ten allen tijde intrekken door een eenvoudige schriftelijke melding bij Rent a Car, Overhaamlaan 71 – 3700 Tongeren of elektronisch via privacy@rentacar.be. In elk geval blijven de gegevens die verwerkt worden tot aan het ogenblik van het intrekken van de toestemming rechtsgeldig verwerkt.

U kan deze rechten ten allen tijde gratis uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan General Lease NV, Overhaamlaan 71 te 3700 Tongeren, of door het zenden van een e-mail aan privacy@rentacar.be.

 

 

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Er wordt binnen Rent a Car een intern beleidskader en minimumstandaarden gebruikt teneinde Uw gegevens te beschermen.

Conform de geldende wet- en regelgeving worden de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen (beleid en procedures qua toegang tot de persoonsgegevens, IT-beveiliging, paswoordenbeheer, omgevingscontrole, etc.) genomen zodat de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van Uw gegevens gewaarborgd is, alsook met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot Uw persoonsgegevens, en verlies, misbruik of wijziging van Uw persoonsgegevens.

Rent a Car zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU.

De werknemers en de aangestelden van Rent a Car alsook de verwerkers waarmee samengewerkt wordt hebben enkel toegang tot Uw persoonsgegevens indien dit absoluut noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van hun activiteiten. Zij zijn in elk geval gehouden tot vertrouwelijkheid en het is hen niet toegelaten Uw persoonsgegevens onrechtmatig of onnodig te verwerken.

 

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data - overdrachtsovereenkomst, die ofwel;

 1. de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 4 juni 2021 (Decision 2021/914)’ zal bevatten; en/of
 2. Bindende bedrijfsvoorschriften bevatten. Zoals het geval is ingeval gebruik wordt gemaakt van de standaard contractuele clausules, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van Rent a Car in het derde land, Rent a Car te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de derde partij is gewaarborgd; en/of
 3. passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

 

 

Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze privacy statement treedt in werking op, en is bijgevolg van toepassing vanaf 08/05/2024, voor onbepaalde duur.

Rent a Car behoudt zich het recht voor om deze privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld in het licht van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe wetgeving, maar telkens binnen de beperkingen van de van toepassing zijnde reglementering inzake privacy. In elk geval wordt het aanbevolen om deze privacy statement regelmatig te raadplegen.

De meest recente versie van de privacy statement is steeds beschikbaar op de website. Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de privacy statement, te consulteren via volgende link https://rentacar.be/nl/privacy-policy-history.

 

 

Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Rent a Car draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 

Dorien Vervloet

diëtiste bij Body2Win
Hartelijk dank voor de service die jullie aanbieden. Ik heb reeds in vorige bedrijven leasewagens gekregen en ik merk een ontzettend opvallend verschil. Als ik een vraag heb i.v.m. mijn wagen, dan krijg ik meteen feedback en wordt niet van de ene dienst naar de andere gestuurd. Bedankt !

Danny Uyttersprot

particulier
Ik was heel positief verrast over het professionalisme en de gedrevenheid waarmee elk van de verschillende Rent A Car-medewerkers hun job uitoefenden, steeds met een maximale klanttevredenheid als belangrijkste doelstelling. Proficiat !

Jean-Michel Basimbizi

CEO van Enjoy Crew
Ik wil graag het team van Rent A Car Elsene bedanken voor hun kwaliteitsvolle service en de vriendelijke houding van iedere medewerker. Bovendien voorzien ze me steeds van een recent voertuig aan een vaste prijs, waardoor ik mijn budgetten makkelijk kan beheren (geen extra belastingen, onderhoud, een pechverhelping en vervangwagen indien nodig?). Ik ben van mening dat Rent A Car het beste autoverhuurbedrijf van het land is.
 • Flexibility Flexibility
 • PersonalService PersonalService
 • ExtensiveNetwork ExtensiveNetwork